طبیعت را دوست داشته باشید و از آن سپاسگزار باشید.

Posted on at


آنهایی که واقعاً طبیعت را دوست دارند، برای انسان ها هم همان میزان احترام را قائل خواهند بود. این یک راه مثبت برای زندگی کردن است و توجه مردم را هم جلب می کند.About the author

sodaba_barak

My name is lotforahmanbarak, and my home country is afghanistan_herat.

Subscribe 0
160