بنبست های انتخاباتی......

Posted on at


به طول انجامیدن نتیجه انتخابات منجر به کشیده شدن افغانستان به طرف بحران فقر بیچاره گی گردیده است سال ها پیش از امروز هم دوز اول انتخابات ریاست جمهوری آغاز گردیده بود که در این انتخابات داکتر عبدالله عبدالله داکتر اشرف غنی احمد زی و حامد کرزی از جمله کاندیدای پیشتاز انتخابات قبل بودند که در نتیجه داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمد زی از از کاندیداتوری خود کناره گیری نمودند واین مسعله باعث این گردید که برای بار دوم حامد کرزی ریس جمهور مستقل افغانستان گردد.

باری دیگر بعد از( 5) سال دوباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت این انتخابات هر 5 سال یک بار به صورت آزاد عمومی مستقیم و سریع صورت می گیرد که هزاران تن در این انتخابات شرکت نمودند و حقی که وطن بر آنها داشت ادا نمودند .

در این انتخابات داکتر عبدالله عبدالله وداکتر اشرف غنی احمد زی از جمله کاندید های پیشتاز می باشند .

در دوره اول پروسه انتخابات داکتر عبدالله( 48) فیصد آرای مردم را ار ان خودنمود و کاندید پیشتاز شد در حالی که باید کاندید های ریاست جمهوری بیش از( 51) در صد آرا را ازآن خود کنند واین منجر به این شد که انتخابات به دوره دوم رای دهی به طول نجامد در این دوره داکتر اشرف غنی احمد زی نامرد پیشتاد ریاست جمهوری است .

اما یان نتیجه مورد قبول مردم قرار نگرفت تا حال بحث در مورد این مسـله جریان دارد .

به طول انجامیدن نتیجه انتخابات باعث بلند رفتن نرخ اجناس وگاهی هم باعث پایین آمدن نرخ اجناس گردیده است و باعث نا منی در میان مردم و خراب شدن وضع امنیتی گردیده است .

و تا حال هم کاندید ها هیچ راه حلی را پیدا نه نموده اند بیش از(6000)سرمایه گذار از کشور مهاجرت نموده و به کشور های خارج سفر نموده اند .

                                              به امید اینکه به این بنبست انتخاباتی خاتمه داده شود                                             About the author

samira78

iam samira ansary
iam in goharshad high school
iam in tenth class

Subscribe 0
160