علم و ادب

Posted on at


 


من طالبم ، طالب علم وادب هستم


ای دوستان بیایید طالب اصلی شوید


تا کی طالب جنگ وخونریزی هستید


بیایید طالب صلح وآزاده گی شویددر کشور ما فعلاً همه گی از کلمه طالب نفرت داردند واز شنیدن آن می ترسند وآنرا فقط در یک معنا آن هم همان طالب های که حدود چند سال پیش در افغانستان بودند وبه همه مردم ظلم و ستم روا می داشتند می دانند ومعنای اصلی این کلمه که در اصل طلب کننده وخواستار است را نمی دانند. بیایید با فهمیدن این کلمه آن ترس و وحشت را ازبین ببریم و آنرا در جاهای مختلف استعمال نماییم


بیایید ای دوستان من، طالب در راه علم وادب شویم زیرا این نوع طالب هم برای جامعه وهم برای کشور مفید تمام می شود. وهمه گی با وجود این نوع طالب افتخار می نمایند. کشور ما به طالبان علم وادب بسیار ضرورت دارد زیرا جامعه ما از لحاظ علم وفرهنگ کدام رشدی نکرده واکثراً افراد آن بی سواد هستند که این کار خود باعث عقب مانده گی مردم وملت گردیده است


.


اگر من ازخود شروع نمایم به کسب کردن علم و ادب صحیح، بعد خانواده ام را به سوی آن تشویق نمایم خود به خود جامعه تشویق می شود وهمه گی خواستار علم وادب خواهند شد. اگر تماماً مردم جامعه ما اعم از زن، مرد، طفل، پیر، جوان وغیره اعضای آن به علم وادب علاقه مندی پیدا نمایند سطح رشد فرهنگ ما بالا رفته و دیگر شاهد بعضی رفتار های نادرست وغیر قابل باور در کشور ما نخواهیم بود زیرا این کشور دارای افراد با سواد وتحصیل کرده می شودآن کسانی که طالبان جنگ بودند. نتوانستند که خود را به جایی یا به کدام مقامی برسانند جز اینکه تمام مردم ازآنها نفرت پیدا کردند وآنها با این کارهای شان جز اینکه به حق خویش ظلم می کنند دیگر کاری نمی کنند.   About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160