مبارزه در برابر مشکلات

Posted on at


مبارزه در برابر مشکلات و سختی میتوان گفت که راز موفقیت هر انسان در زنده گی وی است زیرا ما در زنده گی خود بخاطر این که بتوانیم به موفقیت برسیم باید در تمام حالا خود صبر داشته باشیم و برای بدست آوردن آن چیزی که میخواهیم باید مبارزه کنیم تا بلاخره بتوانیم آنرا بدست بیاوریم و به موفقیت برسیم.همین طور اگر یک انسان در راه خداوند و دین اسلام مبارزه نکند و دین خود را رها کند چنین شخصی در امتحان که خداوند از وی گرفته ناکام مانده و چنین آدمی گناه کار به حساب می آید و هیچ نوع توبه و معذرت خواهی در این وقت پزیرفته نمی شود و در آن وقت هیچ پشیمانی سودی ندارد چون وی نتوانسته در بدست آوردن دین خود مبارزه کند و وی از این امتحان ناکام مانده است.همین قسم یک متعلم اگر در قسمت درس های خود سخت تلاش و کوشش نکند نتیجه خوبی بدست نیاورده و ناکام می شود چون وی نتوانسته در مقابله سختی ها مبارزه کند به همین دلیل ناکام شوده است، ولی کسانی که در مقابل امتحانات زنده گی مقاومت وتحمل می نمایند بلاخره کامیاب و موفق خواهند شد چون انسان باید در تمام حالات زنده گی خود صبر داشته باشد و بتواند با تمام مشکلات و سختی های زنده گی مبارزه کند تا بتواند به موفقیت برسد.اگر یگ مزدور در برابر کشاکش های زنده گی خود سخت مبارزه نکند اصلا به پیروزی نخواهند رسید و در این راه ناکام خواهند ماند ولی وی با تمام مشکلات و سختی ها مبارزه کرده و اگر موفق هم نشود امید خود را از دست نداده و بیشتر سعی و تلاش می کند و هیچ وقت به خود نا امیدی را راه نمی دهد چون می داند که خداوند انسان را در برابر تمام مشکلات کمک و همکاری می کند پس نا امیدی از راه خداوند یک عمل ناپسند و زشتی است.


 About the author

160