د فلم انکس په مرسته د زدکړی ستونزی پای ته رسیږی

Posted on at


فلم انکس یو غیر سیاسی، ټولنیز انټرنټی سایت دی چی د پوهنی د کچی د لوړیدو او اقتصادی حالت د ښه کولو لپاره کار کوی. په دی سایت کښی موږ خپلو شریکانوته (داشبوردونه) جوړوو تر څو دوی وکولای شی له ټولی نړی سره یو ځای شی او د دوی کارونه په فلم انکس کی وګوری.په انترنتی ټولنیز مدیا کی، هر د (موس) حرکت او (کلیک) کول یو لوست دی او په داشبورد کی هر (لایک) یو پرمختګ دی. د فلم انکس داشبورد لومړی انترنتی سایت دی چی د زدکونکو د علمی ودی لپاره خدمات وړاندی کوی او (بیز سکور) یی د زدکونکو فعالیت په ګوته کوی. دا سیستم د هغو کسانو لپاره جوړ شوی دی چی واقعا هوښیار او د پرمختګ غوشتونکی دی.


      په افغانستان کی موږ د ښوونځیو، د ودی لپاره د انترنت ټولګی جوړی کړی تر څو زدکونکی وکولای شی چی د انترنتی اکادمی ګانو او جهانی علمی پوهنی څخه بی برخی نشی، او په خپل نږدی ښوونځیو کی دا امکانات ولری. اِیرین ګولفدان د فلم انکس کارپوه لیکوال او ښه مدیر، رویا محبوب افغان لیکواله او نور زموږ تکړه همکاران غواړی چی د دی پروګرام په مرسته افغان زدکوونکو ته مرسته وکړی، تر څو دوی وکولای شی چی د نړی له علمی امکاناتو نه ګټه واخلی.About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160