تحصیلات جمعی برای افغانستان, آسیای مرکزی و جنوبی

Posted on at

This post is also available in:

مندرج به تاریخ شانزدهم نوامبر ساعت 23:58


پول نقد واحدی قدیمی شده است. افکارو ایده ها واحدهای پولی جهانی اند که هیچوقت درمعرض مالیات و عوارض قرار نمی گیرند. به راحتی منابع وبسایت هائی مثل ویکیپدیا, فایرفاکس و ابنتو را)اپن سورس کنید(  باز کرده و سکتورهایشان را تحت کنترل خود بگیرید. ارزش آنها را نمی توان توسط تحلیل گرهای سنتی تخمین زد. خواهید دید که ویکیپدیا دایرت المعارف بروتانیکا را در معرض عام قرارداده است و فایرفاکس صنعت مرورگرها را دگرگون ساخته است. منابعی مثل ‘ابنتو’ را باز کنید تا متوجه شوید که چطور جهان پیشرفت کامپیوتر را دردست دارد. افکار, افکار, افکار 


.
این را یک یادداشت فرعی فرض کنید, ‘ابنتو’ یک فلسفه ی آفریقائی نیز هست. به این نقل قول که  ارزش همکاری در تمام سطوح را توضیح می دهد توجه کنید: من همان خودم هستم چون ما همه یکی هستیم." (برگرفته شده از تعریفی توسط یک فعال صلح اهل لیبری ‘ لیما گبووی’) (Leymah Gbowee)
تحصیل ‘جمعی ‘ به معنای استفاده ی دانش میلیون ها نفر برای آموزش ملیون ها نفر دیگراست. این پروسه ی تحصیلی, که مبنی بر یک همکاری و ارتباط یک به یک است, دارای هزینه های سنگین, شهریه, عوارض و مالیات نمی باشد. به این روش پروسه  سریعتر شده و خود را با روش های محلی وفق میدهد


 .
تحصیلات مسبب مهارت ها میشوند. اگر این مهارت ها در صنایع رقابت آمیزی مثل رسانه های دیجیتالی و اجتماعی انکشاف کند, باعث بازدهی سریع سرمایه و ایجاد اطلاعات مربوط به جمعیت ها میشود.


افکار و کامپیوتر ها مانند یک شبکه ارتباط برقرار میکنند, که برخی از اینها اجتماعی و برخی دیجیتال هستند. شبکه ای از رهبران متفکر می توانند یک کاریکلم عالی را درست کرده و فرصت های جدید را ایجاد کنند. به همین خاطر پروگرام تحصیلی اگزمر (Examer Educational Program) و یک برنامه درسی یا کاریکلم رسانه اجتماعی خاصی را انکشاف داده ایم. و همچنان این دلیلی است که ما هر روز با انستیتوت های آموزشی مثل ‘ سانی نیو پالتز’ (SUNY New Paltz) گفتگو میکنیم با این هدف که گستره ی شاگردان عضو را به منظور رایزنی و تبادل ایده ها در هر دو جهت زیاد کرده باشیم یعنی از ایالات به آسیای مرکزی و جنوبی, و بلعکس.


  


این روزها واژه هائی مثل ‘یک به یک’ , ‘ بودجه جمعی’, و ‘ بازکردن منابع’ وابسته به مهارت آموزش هست که موازی به مهارت های موجود تحقیق و انکشاف می باشد.
به طور ایده ال, مایلم که 300000 کاربر ثبت شده ی فیلم انکس را به 300000 شاگرد در افغانستان و آسیای مرکزی و جنوبی مرتبط سازم. کاربران شاگردان را در بخش فیلم سازی و رسانه ی اجتماعی آموزش می دهند. شاگردان کاربران را از طریق ترجمه و معرفی به بازار جدید حمایت کرده و در عین حال به برنامه ی رسانه اجتماعی خود کمک می کنند. خانم رویا محبوب و فرشته فروغ مرا با اقتصاد و فرهنگ آسیای مرکزی و جنوبی آشنا نمودند, البته از افغانستان در حالیکه من در نیویورک بودم.About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160