استفاده واژه های کلیدی مناسب واستراتیژی بازاریابی هدفمندانه برای اینکه بفهمیدشماچه کسی هستید؟

Posted on at


من تنها یک تعدادلیست واژه های کلیدی کمپنی آنکس فیلم وام تی ای ایالات متحده امریکا را در دسترس جان پوستر قراردادم.


من بسیارعلاقه مندهستم که برای هر شخص که باما در فیلم آنکس کارمی کند یک تعداد واژه های کلیدی خاص پیداکنم که مناسب آنها باشد.


                       


اینجا لیست یک تعدادازاشخاص می باشد که من کارم را با آنها آغازکردم:


فرانسیسکورولی:شخصی است که خودرامتمرکزکرده بالای تحصیل درآسیای مرکزی وجنوبی(ایتالوی).


جنیفربورن:متمرکزبالای رسانه اجتماعی وفیلم سازی(فرانسوی).


آرن گولفیدان:کارشناس فیلم ،مسئول پخش فیلم،مسئول تولیدفیلم(ترکی).


سمیون مالتزوواَلکسی لنشنکوو:مسئول تولیدوویرایش فیلم(روسی).


توماس کورتنی:فیشن ومدل(آمریکایی).


فرشته فروغ:تحصیل واقتصاددرافغانستان،آسیای مرکزی وجنوبی(یک زن افغان)


توماسورولی وتیم کاری ام تی ای:محصول فیشن،محصول منسوجات،محصول پوشاک،البته این یک فیشن معمولی نیست.


بااین کارهرشخص یک لیستی از فعالیت های خودرادراختیارداردوماهرشخص رابنابرزمینه کاری وفعالیت اوسنجش می کنیم.


درپایین یک شکل تحقیقی ودرجه بندی بندی شده ازواژه کلیدی ساختن مکتب درافغانستان برای Annex’film.comتهیه شده است:


 


 


من برای شروع این پروسه آماده هستم بنابراین، همه می توانند پیشرفت  این واژه های کلیدی را ببینند وآنها راهمراه باعمکرد خودشان مقایسه نمایند. ما این راه کار را برای تمام نویسندگان ودانش آموزان افغانستان وآسیای مرکزی وجنوبی وفراترازآن  توسعه خواهیم داد.


با اضافه برموضوع استفاده واژه های کلیدی مناسب،ما نیازبه این داریم که بهترین نظریات را ابرازنماییم و کسانی راکه به دنبال گفتگوها ومباحث سازنده وموثرهستندراجذب نماییم. افرادی جالب با نظریات جالب رسانه ای جالب وموفق رامی سازند.


اگریک مرتبه این نظریات جالب بیان شودما می توانیم آنها را بالای زیرساخت رسانه ای اجتماعی خارجی مانند فیس بوک  وامثال ان وسعت بخشیم  واین گفتگوهاومباحث سازنده را قدرت بخشیم.تصورکنید که اگرمقاله من تحت نام قدرت واختیاردادن به زنان برای کاربران وگروپ هایی که درفیس بوک هستند گذاشته شوندمی تواند یک تعداد گفتگوها ومباحث رابالای همین موضوع بوجود بیاورد وکه همین بحث وگفتگوها اگاهی ها را می سازند وباعث می شودکه راه حل هایی برای مشکلات جامعه ازان حاصل آید.


دریک کمپنی ،وظیفه مدیراجرائی ورئیس آن اینست که دیگران را درراستای رهبریت درکسب دستاوردهایشان قدرت بخشند بنابراین همه ما می توانیم باهمدیگردریک مسیررشد نماییم.وقتی شما در رشته ورزشی جودو کمربند سیاه دارید خواستاراین هستیدکه توسط بهترین قهرمانان این رشته مانند مایک اسوین تعلیم ببینید،به همین خاطرمی توانید رشد وترقی نمایید.کارکردن ویا تعلیم دیدن ازکسانی که کمربندسبزدارندتنهاشمارامصدوم می کندونمی توانید به واسطه آنهااستعدادهای خودرادراین رشته رشددهید.


دوست عزیزمن جان دیویدهمیشه می گویدکه:"توهیچ وقت نمی خواهی دراتاقی که هیچ چیز برای آموختن نیست باهوش ترین شخص باشی."،این به علاقه مندی شمامربوط می شودکه آن اتاق راهمراه باکسانی مملوسازیدکه باهوش ترازشماباشند،اشخاصی که بهترین نظریات راابرازمی دارند.ماهی گیری رادوست دارید؟


برای جلب نمودن توجه وحمایت من،شمامی توانیدازیک تکنیک ساده استفاده کنیدکه من آنراماهیگیری می نامم. این تکنیک طوری است که شمادراول یک وبلاگ بسیارجالب می نویسیدوبعدنام من رادرآن ذکر می کنید.بااین کارشمامن راصیدمی کنیدوتوجه من رابه خودجلب می کنید. بااین کار،من رسانه اجتماعی شمارارشدداده وآنراموردحمایت خودقرارخواهم داد.شمامی توانیداین تکنیک یعنی "ماهیگیری"راهمراه ژورنالیست ها،مدیران اجرائی پیشتاز،وسیاست مداران انجام دهید. آنهاوبلاگ هاومقالات شمارابطورآنلاین خوانده وبه سراغ شماخواهندآمد.


شما فرض کنیدکه یک نظرجالب را ابرازنمودید! این را بنام یک بازاریابی داخلی می نامند.


به همین خاطرمن کارم رابا مایک اسوینی آغازکردم والان من نیازی ندارم که به مردم به تماس شوم زیراکه دیگران بامن به تماس می شوند. به عنوان مثال، داستان زندگی وکار رویامحبوب جالب تراززندگی من است بااینکه  من خودم را درگیرواژه کلیدی ساختن مکاتب و درافغانستان کرده بودم .رویامحبوب وکاراو 70فیصدموضوع مقالات من راتشکیل می دهدزیراکه اوشخصی است که اطلاعات درست رابرای بوجودآوردن یک همکاری دیجیتالی اساسی بماداد.یکباردیگر، من وظیفه ام رادرانتخاب یک واژه کلیدی مناسب ودرست به مرحله اجرارساندم مقالات خودراتکمیل کردم ویک تعدادگفتگوها رادایرنمودم ونظریات جالبی راابرازنمودم ومی توانم آنهارابالای شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک رشدبدهم وازآن نتایج باورکردنی برخوردارشوم .به عنوان مثال، مثل مقالات امروزم که دررابطه باقدرت واختیاردادن به زنان درافغانستان می باشد.


مترجم : علي رضا محبوبAbout the author

alimahboob

Ali Reza Mehrban is from Afghanistan.He was born and lived in Iran with his family,and they return back into Afghanistan in 2002.Ali graduated from Tajrobawi High school of Herat-Afghanistan.Now he is bachelor of Software Engineering from Computer science of Kabul University.He has been working as project coordinator of Afghan Citadel…

Subscribe 0
160