برنامه های آموزشی رسانه های اجتماعی و بورس های تحصیلی برای مکاتب و دانش آموزان افغانی

Posted on at

This post is also available in:

پست شده در 29 سپتامبر ساعت 16:37


با تشکر از برنامه انکشافی افغان, امروز در افغانستان ولایت هرات, در 7 مکتب, بیشتز از 30,000 شاگردان قادر هستند تا از نرم افزار گیرنده امتحان یا همان Examer استفاده کرده و زبان انگلیسی, دری و پشتویشان را پیشرفت دهند. این شاگردان همچنان میتوانند در دیگر مضامین از سیستم تحصیلاتی افغان با این روش مطالعات خویش را دنبال کنند.


هدف ما این است تا این رقم را به باقی افغانستان تا 1000 مکتب و 8 میلیون شاگرد افغان گسترش دهیم.


                       


 


زیر نویس عکس: ( شاگردان می آموزند چگونه آثار دیجیتال خود را  از طریق شبکه در رسانه های اجتماعی مانند فیلم انکس, فیس بوک و توییتر قرار داده و رقم پرطرفدار بودن آثارشان را بالا ببرند.)


 


اگر شاگردان به عنوان نویسنده یا فیلم ساز به برنامه رسانه اجتماعی فیلم انکس بپیوندند, به آن ها واژه های کلید همچون : ساخت مکاتب در افغانستان , تحصیلات افغانستان, اقتصاد افغانستان داده میشود تا در بلاگ ها, مقاله ها , ویدیو ها و مصاحباتشان استفاده کنند.


نرم افزار تحصیلی امتحان گیرنده به فیلم انکس اجازه میدهد تا شاگردان برتر را شناخته و از آن ها با بورسیه های تحصیلی تقدیر کند. میزان مبلغی که برای شاگردان به عنوان نویسنده درامریکاوکشورهای اروپایی پرداخته می شودبستگی به میزان Buzz score آنها دارد. دانش آموزانی که بورسیه هارابرنده می شوندمبلغی رابه  اندازه 40$ازوبلاگ هایی که متشکل از 300تا400 واژه می باشددریافت می کنند. ولی دررابطه بافیلم هاوویدئوبورسیه هایک تعدادتغییرات رابوجودمی آورد.این پروسه به تمام متعلمین قادرمی سازندکه یک گام رادرصنعت فیلم سازی همراه بافیلم سازان متخصص بردارند.


شما می توانیدباخواندن داستان موفقیت کمپنی آنکس فیلم به خیلی مسائل دیگرپی ببرید.


پرداخت پول که توسط USAidوThe Better Than Cash Allianceپیشنهادگردید.


این دانش آموزان برای افغانستان وکشورهای اسیای مرکزی وجنوبی ودیگرکشورهای جهان همانندیک سرمایه ای است برای اقتصادی که توسط رسانه اجتماعی وبازاریابی هدفمندبدست می آید.


مایک سوینی یکی ازهمکاران درراستای مدیریت کمپنی آنکس فیلم ویکی ازبنیان گذاران بازاریابی هدفمندانه می باشد. درجهان امروز،برتری ویک مدیریت بافکر بایک تعدادابزارالات مغلق همانندامتیازات  صفحات اینترنتی (وبلاگ ها)،امتیازات واژه های کلیدی، امتیازات Buzz،ودستاوردهای رسانه اجتماعی وغیره سنجیده می شود.


بخشی ازین پروسه متشکل ازیک استراتیژی محض ،بررسی وتحقیق،مقالات خلاقانه،واژه های کلیدی مناسب، تخمین میزان موفقیت ومدت زمان دست یابی به هدف  می باشد. این به همین خاطربود که ما تصمیم گرفتیم تاواژه کلیدی ساختن مکاتب رادرافغانستان دنبال کنیم. این تقریباحدود 6 هفته دربرگرفت تابتوانیم آن رادرصفحه اول وبلاگ هاوتحقیقات ویدئوئی درج نماییم.


برای واژه های کلیدی دیگر ماننداقتصادافغانستان ،تحصیل افغانستان،4هفته دربرگرفت که ماآن رابالای صفحه اول گوگل درج نماییم.


اجرای این کاردومین فکتوربه شمارمی رودکه این خودش تهیه بهترین محتویات راهمراه وبهترین واژه های کلیدی ونشرکردن ان بالای یک زیرساخت مناسب مانند تویترویافیس بوک وویکیپیدیا شامل می شود. نوشتن وبلاگ ها ومقالات ،انگیزه دادن به دیگر تهیه کنندگان وبلاگ هاونویسندگان،اگاهی دادن، بکاربردن بهترین واژه های کلیدی،شامل کارهایی می شوندکه مابرنامه ریزی کرده ایم.


واجرای آن نیازبه کمک داردوبایدتوسط یک تعدادنویسندگان وفیلم سازان ماهرصورت بگیرد،بااستفاده ازبهترین نویسندگان وفیلم سازان بهترین نتیجه رابمامی دهد.


بخاطرکارهای عالی وموثرما دراین راستا به عنوان تخصصی ترین تحقیقات ویدئویی توانستیم که همراه باشبکه ناتوهمکاری خودرااعلام نماییم وشروع به توسعه دادن محتویات کاری آنهاکردیم.


درپایان سال 2011،یک ویدئویی تحت نام "یک زن تاجردرهرات"تماشاکردم.بعداازآن موفق شدم که رویامحبوب راملاقات کنم زیرااوکسی بودکه به عنوان مشاور،همکاری خودرادرراستای پروژه انکشاف افغانستان همراه من اغازنمود. رویامحبوب الان درحال مدیریت سیتادل نیویورک می باشدوهمجنین به عنوان یکی ازمدیران اجرائی پیشتازدرکمپنی نرم افزاری افغان سیتادل یک تیم ازمتخصصین راشکل داده است که ازآن جمله:  1. هری فرزان، یکی ازفیلم سازان


فرشته فروغ ،یکی ازنویسندگان


الاهه محبوب ،یکی ازسازندگان نرم افزار


آنهاهمراه یکدیگریک تیم باورنکردنی راتشکیل داده اندکه یک بنیادبسیارموفق تحت  نام پروسه انکشاف افغانستان می باشدکه به عنوان یک نمونه تجارتی ثابت شده به حساب می آید.رویامحبوب وفرشته فروغ،الهه محبوب کسانی هستندکه توانستندکه سیستم آموزشی اکزمررادرک وآنراتوسعه دهندکه این می تواندبمااین اجازه رابدهدکه حدودهزاران دانش آموزرابه وب جهانی متصل سازیم.


مقالات اخیرمن که تحت نام:قدرت گرفتن زنان دراقتصادافغانستان،دولت داری ،مدیریت ،حقوق بشراست می توانیدبخوانید.


ماداریم عین نظریه رابرای دانش آموزان افغان تکرارمی کنیم ،مابهترین دانش آموزان وفیلم سازان راانتخاب می کنیم تابتوانیم بواسطه آنهانظریه هاواستراتیژی هارامشخص نماییم ومدیریت رابه مرحله اجرابگذاریم.


این موضوع مارادوباره به قسمت اول وبلاک برمی گرداندکه متزکرشدم که :


باتشکرازپروسه انکشاف افغانستان، امروزدرکشورافغانستان ،ولایت هرات در7مکتب ،بیشتراز30000تن ازشاگردان قادرهستندکه ازنرم افزارگیرنده امتحان همان EXAMERاستفاده کرده وزبان دری وپشتووانگلیسی شان راپیشرفت دهند. این شاگردان همچنان می توانندکه دردیگرمضامین باسیستم تحصیلی افغان بااین روش مطالعه خوددنبال کنند.


هدف مااین است که این رقم رابه باقی افغانستان به 1000مکتب و8میلیون دانش آموزگسترش دهیم.


شاگردان می آموزند چگونه آثار دیجیتال خود را  از طریق شبکه در رسانه های اجتماعی مانند فیلم انکس, فیس بوک و توییتر قرار داده و رقم پرطرفدار بودن آثارشان را بالا ببرند.


اگر شاگردان به عنوان نویسنده یا فیلم ساز به برنامه رسانه اجتماعی فیلم انکس بپیوندند, به آن ها واژه های کلید همچون : ساخت مکاتب در افغانستان , تحصیلات افغانستان, اقتصاد افغانستان داده میشود تا در بلاگ ها, مقاله ها , ویدیو ها و مصاحباتشان استفاده کنند.


نرم افزار تحصیلی امتحان گیرنده به فیلم انکس اجازه میدهد تا شاگردان برتر را شناخته و از آن ها با بورسیه های تحصیلی تقدیر کند. میزان مبلغی که برای شاگردان به عنوان نویسنده درامریکاوکشورهای اروپایی پرداخته می شودبستگی به میزان Buzz scoreآنهادارد. دانش آموزانی که بورسیه هارابرنده می شوندمبلغی رابه  اندازه 40$ازوبلاگ هایی که متشکل از300تا400واژه می باشددریافت می کنند. ولی دررابطه بافیلم هاوویدئوبورسیه هایک تعدادتغییرات رابوجودمی آورد.این پروسه به تمام متعلمین قادرمی سازندکه یک گام رادرصنعت فیلم سازی همراه بافیلم سازان متخصص بردارند.


شما می توانیدباخواندن داستان موفقیت کمپنی آنکس فیلم به خیلی مسائل دیگرپی ببرید.


پرداخت پول که توسط USAidوThe Better Than Cash Allianceپیشنهادگردید.


این دانش آموزان برای افغانستان وکشورهای اسیای مرکزی وجنوبی ودیگرکشورهای جهان همانندیک سرمایه ای است برای اقتصادی که توسط رسانه اجتماعی وبازاریابی هدفمندبدست می آید.


 


 


 


 About the author

alimahboob

Ali Reza Mehrban is from Afghanistan.He was born and lived in Iran with his family,and they return back into Afghanistan in 2002.Ali graduated from Tajrobawi High school of Herat-Afghanistan.Now he is bachelor of Software Engineering from Computer science of Kabul University.He has been working as project coordinator of Afghan Citadel…

Subscribe 0
160