د هدفنده فکر لاری، د اجتماعی رسانو استراتژی او د مطالبو جوړول

Posted on at

This post is also available in:

 

 

 

 

 

 

 

 

کاری تیم لکه سمنټ دی چې مبتکر مغزونه د یو بل سره ټینک ساتی. هغه کار چی د مختلف خلکو باندی وشی چی هر یو مسئولیت د یو بخش یی لری، اما ټول په نهایت کی د کار د ډیری سود پسی دی. کاری تیم د ډلی کار ارزشتوته خلاصه کوی. او د ډلی افکار د ټولولو ته سرعت ورکوی. که دوه ښه فکرونه د یوه وسی او عالی افکار هم جهته اندیشه ولری، کاری تیم هغه موټر دی چه نړی په حرکت اچوی. دغه یوازی لوبه په میامی کی نه ده: کاری تیم ز موږ په چهار اطرافو کی دی او موږ هغه په یاد نه راوړو.

په هغو باندی فکر وکړی. له هغه وقت نه چی موږ ویښ شوی یو او خوب ته تللی یو، زموږ چهار اطراف د کاری تیم محصولات احاطه کړی وو. فرنیچر چی زموږ په آپارتمان کی دی، برق چی لرو، کله چی دوش نیسو، ډوډی چی خورو، کله چی کالی آغوندو، موسیقی چی زموږ د هوشمند په موبایل کی ده، هغه ترانسپورتیشن چی استفاده تر نی کوو، حتی کله چی لوبی بازی کوو، ټول شیان د کاری تیم د هدفمنده همکاری نتیجه ده. دلیزی هماهنګ عمل په خلکو کی ټینک ارتباتونه پیدا کوی، د ستونزو د حل کول توانایی په دوی کی ډیره وی. چی باعت د سالم رقابت او سازنده په خلکو کی کیږی او دوی ته اجازه ورکوی تا چی خپل وظیفه په ښه ډول پای ته ورسوی. 

تنها د سو موردو، هر خلاقاته ایده د ډیری همکاری او تفاهم د خلکو په مابین کی دی. چی د یو هدف رسیدلو ته د یو بل سره کار کوی، او هر هغومره چی ګروپ یا ډله ډیر تحرک ولری، ښه دی. کله چی هر یو خپل نقش په تیم کی پیژنی، پروژه په ډیره ښه توکه اجرا کیږی. باهوشه خلک خپل د ذکاوت بندرت پټ ساتی. لکه د سقراط وینا: "تنها حقیقت چی تاسو پوهیږی دا دی چی تاسو هیځ شی نه پوهیږی". او زه دا جمله ته اضافه کوم چی د هغه په اشتراک کښیدلو ته د یو بل غړی سره په جز د ستاسو نږدی کیدلو ته یو بل شی ته بله نتیجه نلری. او کله چی تاسو ځه شی درلودل تاسو ټول شیان لری.

ګیچ نشی؟ اجازه راکړی چی تاسو واقعیت ته رواستوم. د هر بریالی شرکت اساس مجموعه د متحرکو مغزونو نه وجود لری چی یو بل سره کار کوی، او دا یو ډیر همرنکه کانسپت د انکس فیلم د همکارانو سره دی. د دغه سرمایه ګذاری او د انکس هدفمنده بازاریابی او سیتادل نیویارک قوتونه او منابع یی د یو خاص شی د جوړولو لپاره ټول کړی دی. چی د هماهنګو برنامه یی زیارونه لکه د افغان انکشافی پروژه یی په وجود راوړی ده، یو جدی کوښښ د آموزشی سیستم پرمختک ته په افغانستان کې.

دا پروژه د اینترنتی صنفونه ایجادولو ته په 40 ښوونځیونو کی په هرات کی پیش بینی کړی ده، د افغانستان دریم لوی ښهار، دوه کاله باد، 160000 افغان انجونی او هلکان مجانی کامپیوترونه او نور د زده کړی ارتیاوی د ښه استفاده کولو لپاره لاس ته راوړی. په حاضره وقت کی اته مکتبه کار ته پیل کړی چی هلته تقریبا 30000 افغان ځوان نر او ښځه د مجازی اینترنت نړی سره وصل کیږی. د دغه فرصت لپاره افغان ځوان نسل زده یی کوی چه څه رنکه فعالی نقش نړی په اجتماع کی ولری، د ښه او سهولته ژوند چانس نه تنها خپل ځان ته بلکه د ډیر ښه اقتصاد افغانستان په وجود راوړی. مننه د انکس فیلم د وبلاک لیکونکو نه، دوی کار ته پیل او انلاین درامدی کړی دی، او په خپرولو خپل ژوند په اجتماعی رسانو کی، دوی د بلاګ د لیکولو په بدل کی پیسی لاس ته راوړی. کله چی د دوی داستانونه کمپانی په صفه کی خپره کیږی، ډیره تجربه لاس ته راوړی، او دا هغه وقت دی چی څوک، کله او څرنکه بریالی کیږی. هره مقاله د ډیرو غنی مطالبو ته کمک کوی، دا هغه شی دی چی د انکس فیلم سهامدار هغه هدفمنده تفکر نومی، د هدفمنده بازاریابی استراتژی نیول شوی د مناسبو مطالبو شکل ورکول مشتریانو ته دی. دا هغه شی دی چی د انکس فیلم سهامداران د ډیر ښه په نحو یی انجاموی. په استفاده کول د مناسبو کلیدی کلماتو نه او د خپل د ځای ورکولو استراتژیک د نړی په بازار کې.

مننه د فرصتونو نه چی د انکس فیلم د سهامدارانو باندی په وجود راغلی دی، د افغانستان راتلونکه روښانه ښکاری. د جنګ په وجود کی په افغانستان کی، خلک د تغییراتو تښی دی نوی نسل د آماده رهبرانو نه د جهت ورکولوته د خپل هیواد ته په صحیح لوره ده. یو ډیر ښه مثال کیدای شی د رویا محبوب پارتینر کیدل د کمپانی سره اوسی. یو افغان همکار مو چه په کابل کی موقعیت لری. هغه څوک چی وقفه یی کار یی باعث شو تا چی مرکه د امریکا د خارجه امور وزیر سره جان کندی ولری.

دا هغه شی دی چی یو رهبری کولی شی د موثره کاری تیم سره انجام کړی.

Giacomo Cresti

http://www.filmannex.com/webtv/giacomo

follow me @ @giacomocresti76About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160