مردان افغانی باید با تمام وجود قدردان و سپاس گذار زنان افغانی باشند

Posted on at


به نظر من هیچ کاری نیست که زن از انجام دادن آن عاجز باشد.در صورت داشتن زمینه های مساوی دختران همانند پسران و معمولا حتا بیشتر از انان قابلیت انجام کار ها را دارند.ولی متاسفانه برای دختر ها در افغنستان هیچ گاهی زمینه های همانند پسران مهیا نبوده و نشده است. ولی با آن هم زنان افغانستان با کوشش ها و تلاش های خود شان توانسته اند که افغانستان را بر عکس مردان این کشور جهانیان را از بُعد خوبش به نمایش بگذارند. زنان افغانستانی با وجود همه ی محدویت های موجود از سعی و تلاش خود برای آبادی کشور و ملت دریغ  نورزیده اند. و شهامتمندانه جامعه را در عرصه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی رشد داده اند.


      در ضمن تنها نفس کشیدن در جامعه ی سراسر و تماماٌ مردسالار مثل افغانستان جرأت میخواهد حالا چه برسد به زندگی کردن و فعالیت درآن. امروزگاهی اگربه سوی افغانستان ازبُعد خوبش به سویش نگاه میشود بخاطر همین زنانی است که یک عمر زیر سایه ی ظلم مردسالارها دست از مبارزه و تلاش خویش نبرداشته اند. به همین دلیل است که باید مردان افغانی با تمام وجود قدردان و سپاس گذار زنان افغانی باشند.


  .کلیپ ذیل نیز مخصوص کسانی که مخالف اند About the author

YasameenMohammadi

Yasameen Mohammadi is a junior student at St.Paul preparatory high school in St.Paul Minnesota. And is currently working at Film Annax as a blogger.

Subscribe 0
160