منبع یابی همه گانی با فیلم های آنلاین, ویدیو و بلاگ برای توسعه تحصیلات در کشورهای رو به انکشاف

Posted on at

This post is also available in:

منبع یابی همه گانی در واقع تمرین کسب خدمات مورد ضرور,ایده, و یا موضوع توسط تقاضا کردن سهمی از گروه عظیم مردم میباشد و مخصوصا از یک انجمن آنلاین,بیشتر از کارمندان و عرضه کنندگان سنتی میباشد.

دسترسی به انترنت زندگی مردم را برای ده ها سال است که تغییر داده است.آنها میتوانند به سادگی مطالب و اطلاعات را در هر جا که هستند به سرعت به اشتراک بگذارند که بسیار شفاف و موثر است.اطلاعات مانند مواد سوختی برای منبع یابی همه گانی است در حالیکه تبادل اطلاعات نقش مهمی را در توسعه کشورهای رو به انکشاف برای توسعه و افزایش جلوه اجتماعی و مجازی این کشورها میباشد.تغذیه منبع یابی همه گانی در یک جامعه به معنی کاهش فقر میباشد.

تحصیلات کلید مهم توسعه کشورهای رو به انکشاف مخصوصا افغانستان میباشد همراه با نرخ بسیار کم سواد بانوان در بین مردان,این بسیارمهم است که چگونه میتوانیم تحصیلات را با منبع یابی همه گانی ارتباط دهیم و در بین جوانان تحصیل کرده نفوذ کنیم.

انترنت و رسانه جمعی میتواند آنها را در کنار یکدیگر قرار دهد و پروسه را آسانتر سازد.هدف این است تا راهی پیدا شود تا مرم را قادر به اشتراک گذاری و تبادل افکار باشد,فرصت را به دیگران دهید تا به آنها کمک شود و شروع به آموزش محتویات به روز کنند.

 

یک مثال از منبع یابی همه گانی در افغانستان میتواند ابتکار پروژه توسعه افغان باشد که تحصیلات را با رسانه های جمعی در ارتباط میسازد.این قدم اول بود که 40 مکتب را در هرات به انترنت و 160000 دانش آموز افغان را با سایر مکاتب در اروپا و امریکا متصل سازیم.رسانه های جمعی یک چهره و صدایی را به افغانستان, اروپا و امریکا و سایر جهان میدهد.

مثال دیگر انکس بانوان است  که توانایی زنان را توسط ویدیو ها , برنامه های آموزشی و بلاگ درباره تحصیلات,هنر, تجارت, ورزش و سایر موضوعات توسعه و مورد حمایت قرار میدهد.که بالغ بر 35000 فیلم حرفه ای و ویدیو در این بنیاد میباشد.

تمویل همه گانی نیز میتواند بخشی از منیع یابی همه گانی باشد.این تلاشهای مجموعی کسانی را بیان میکند که پول خود را که عموما توسط انترنت به دست آمده است را جمع و ذخیره میکنند تا اینکه تلاش های سایر افراد و موسسات را مورد حمایت قرار دهد.

مرکز فعالیتهای ضروری اطفال (SNACK) یک مثالی از تمویل همه گانی میباشد تا خلاهای مادی در زندگی کودملن بی بضاعت را پر کند.بسیار واضح است که تکنالوژی اخیر با استفاده از رسانه های جمعی و دیجیتالی میتواند مردم را کمک کند که هزاران مایلدورتر از هم زندگی میکنند اما دارای یک تفکر مشابه در یک مسیر میباشند تا با یکدیگر همکاری کنند.

 About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160