پایداره فیشن

Posted on at

This post is also available in:


په 23 کالو کی زما د کار نه د فیشن او منسوجاتو په عرصه کی زما مهمترینه هدف زما ډیر خرځول د ممکن حده نه دی چی شامل د پشم تکی, پنبه, کتان او نخی تکی نه دی. په دغه څو تیرو کالو کی ځکه چی زه د دریو زمنو صاحب شوی  یم او ډیر د راتلونکی په تشویش کی یم, او ډیر د ژوند لاری ته او د محیط سازگارولو سره د ښه ژوند لپاره توجه کوم او خپل فرزندانو ته زده کړه ورکوم چی زموږ د مرداری ژوند لاری سره سهم ونیسی. په لومړی قدم یوه وړوکی خودروی می واخستله ځکه چی لږ سوزونکی مصرفه کړی او اوس زه د برقی خودروی باندی او یا دواړو سوځولو لپاره راتلونکی په اړه فکر کوم. په 2010 کال کی نوی کور ته مو وړارو او په کی مو د لمر نوی برقی سیستم نصب کړو. دغه کار می د هزینی صرفه جویی په خاطر می ونکړو بلکه دغه می د گاز مصرف کمولو په خاطر می وکړو او هیله لرم چی زما زمن دغه موضوع گانی لکه د خپل عادی ژوند راتلونکی تصمیمو نه یی د نظر لاندی ولری.

په آخرو کی ما په کار کی دغه فرصت درلود چی د یو ډیر جالبه او خلاقه سړی سره  په نامه د بی انتاونگ“Be Inthavong” ملاقات وکړم. زه یی یوه ښکلی ښځی په نامه د نادیا ظفر په حیث د نساجی محصولات پرمختک کونکی معرفی یی کړم. ښاغلی بی کولی شی تیکی د چرمی الیافو او ابریشمی سره په تعجبه ډول یی پرمختک ورکړی. دغه محصول په لائوس”Laos” کی یو وړوکی او فقیر هیواد د آسیا په جنوب شرق کی تولیده شوی دی.د بی کورنی د ځو پیاپی نسلو کی د ابریشمو کارخانی کالک وو او هغو کولی شی چی چرم الیاف د ابریشم سره یو ځای کړی او دغه پارچی په لومړی قدم کی د هغه شیانو ته لکه بکس او وروسته د یو خاصی طرح سره تولید کوی. د هغه د ملاقات په وقت کی هغو زما دیدگاه یی د تیکو په اړه وپوشتل او ما هم په طرح یی موافقت وکړو. په دغه طرح کی یو ستونزه وه هره وار دغه تیکه لږ تر لږه 400 دالره هزینه اخلی او ایالات متحده کی ډیر مؤثره دی ځکه چی نور امریکائی سرمایه لرونکی په مقایسه د روسیی, چین, او نور نفت خیزه عرب هیوادو په مقایسته کی ډیر پیسی د کالیو او فیشن باندی نخرځوی.

وروسته د دووو میاښتی منله او رد بلاخره لومړی فرش می انجام کړو او مننه د لیلی شختو کوښښو نه چی د دغی محصول معرفی سره د سی که ”CK”  تجارتی مجموعه سره 30 کیلو می سفارش ونیوا. دغه محصول طبیعت ته آسیب نرسوی, 100% طبیعی دی او کولی شو هغه پایداره فیشن ونومو. د چرم الیاف او ابریشم کاملا د طبیعی موادو نه دی او دستی په شکل پیدا کیږی. په دغه صورت کی زه دغه اخلاقی فیشن نومم.هیله لرم چی ډیر ژر یوه ویدیو د ښاغلی بی نه لاس ته راوړم او ټول مرحلی یی په دغه بلاگ یی اضافه کړم.

بل شرکت چی طبیعی محصولات لری موزارتکس ” Mozartex” شرکت دی چی په تنسیل ”Tencel”  کی چی د اوکالپتوس پاڼی نه لاس ته راځی تولید کیږی او مشتریان لکه الین فیشر ”Eileen Fisher”  د ټولی مجموعی ته د دغه ډول محصول نه استفاده کوی.


زما نوی همکار جریمی رامه تی”Jeremy Ramaty”یو الیاف شرکت یی د ایتالیا نه پیدا کړی دی. چی کولی شی مرینوس پشم, پنبه, ابریشم او کتان د طبیعی موادو استفادی نه لکه گیاه, لرکی او بابونه گل نه رنگ کړی. او د کالیو تولید کی د یو کمبودیایی شرکت سره چی کاملا پر اساس د چاپیریال, انرژی کمولو مصرف او په نتیجه کی د کارخانی چاپیریال ساتنی نه تاسیس شوی دی خبر مو کړی دی.

په آخره سفر کی می چی ایتالیا ته می درلوده د جریمی ”Jeremy” سره می د شینوالی ښه توب او دغه ډول تجارت پرمختک په اړه مو د مشتریانو سره خبری وکړی..که غټ خرځونکی په عوض د ارزانه تولیداتو نه او خطرناکی شرکتونه 0.01% د خپل خرځولو نه دغه ډول برنامو کی وقف کړی, ډیر ښه به اوسی. پایداره فیشن باید د ټولو غټو سازمانو د اجتماعی مسئولیتو نه  د مشتریانو آگاهی ورکولو ته یی اوسی.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160