فلم انکس و طرح دیجیتالی انکس, انکشاف رسانه های دیجیتالی, نتایج ممکن, امتیاز ویژه, آموزش و تجارت پایدار

Posted on at

This post is also available in:

دیروز در دیدار خود از فلم انکس و روند انکشاف دفترهای طرح دیجیتالی انکس  در فلورنس با لورنزو, موریزیو, فرانسسکو سی و ایلین در مورد آینده انکشافی فلم انکس, زنان انکس و شبکه های تلویزیونی انترنتی ملاقات کردیم.

گفتگو با بحث در مورد دیدگاهای فلم انکس, جالب تر ساختن بیشتر تجربه های کاری خود و افزایش کیفیت فلم های رایج و فلم های کم بیننده به اساس معیارهای صفحه ایرنز پکس و بخش انتشارات انکس شروع شد.

این گفتگو انکشاف و موفقیت های تازه امتیاز ویژه  را که تعداد کاربران را در مدت دو هفته تقریبا سه برابر کرده است و فلم انکس را بسوی یک سطح جدید تعامل و ایجاد درونمایه رهنمایی میکند نیز بحث شد.  ما در مورد صلاحیت های ویژه ایکه به ویرایشگران ارشد رسانه انکس شامل الین هسو, ایرن گلفادن, فرشته فروغ و جنیفر بورن داده شده است به بحث پرداختیم.

 همچنین توافق صورت گرفت که ایجادگر تازه درونمایه اگزمر را در هر سه تارنما در اواخر امسال منتشر کنیم, تا تمام کاربران شبکه های فلم انکس, زنان انکس و شبکه های تلویزیونی انترنتی را با امکانات که دانش آموزها در کشورهای در حال انکشاف مانند افغانستان برخوردار اند, برخوردار سازیم.

 

دانش آموزهای کشورهای در حال انکشاف مانند افغانستان درونمایه های بسیار باکیفیت را  ایجاد میکنند. ویرایشگران فلم انکس با آنها,مدرسه هایشان و استادهای شان کار میکنند تا کیفیت مقاله های شانرا افزایش دهند و در صورت ممکن آنها را به سطح رسانه انکس برسانند, امتیاز ویژه سانرا افزایش دهند و با افزایش آن به  پاداش مالی و استقلال شان بیفزایند.

در جهان دیجیتالی مردم مجبور به استفاده از تصویرهای واقعی نیستند, آنها میتوانند از تصویرهای رایانه این نیز استفاده کنند. آنها ضرورت به گذرنامه ندارند, اما به گذرواژه حتما. آنها میتوانند بهترین دیدگاهای خود را بیان کنند و بهترین های را بیاموزند بدون کدام هزینه ای. با تشکر از کار مهندسین دیجیتالی و طراحان مانند لورنزو, فرانسسکو, ماریزیو, و الین. جهان جای کوچک با فرصتهای زیادی است. دانش آموزهای افغانستان مانند یک ماهی بزرگ در کی استخر کوچک, موفق و از نگاه مالی سالم است که توسط درونمایه ها, تلویزیون انترنتی و حساب فلم انکس شان نمایندگی میگردد. مجموعه کاربران فلم انکس از افغانستان  را ارزیابی کنید و بعد آنچه را که ما در چند هفته گذشته کسب کرده ایم درخواهی یافت.

 

لطفا آخرین مقاله من را بخوانید: چگونه دانش آموزهای افغانستان با استفاده از فلم انکس پول بدست می آورند,  آموزش, بازرگانی و بشردوستی پایدار.

لطفا تماشا کنید: برنامه انکشافی افغان – بازرگانی و آموزش پایدار.

Forza Film Annex!About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160