د زده کوونکو پایداری او مینه د زده کړی سره په افغانستان کی: د حوض کرباس لیسی اونۍ راپور

Posted on at


د دغه اونۍ جریان کی د حوض کرباس لیسی فعالیتونه دا دی:


د ښوونځی مدیره یوه جلسه یی د ښوونځی فرهنګی برخی سره د زده کوونکو د پرمختک او لوړتیا لپاره برګزاره کړه.


د روانی روغتیا په باره کی یی مسابقه د حوض کرباس او عبدالولید لیسو تر منځ برگزاره شوله چی د حوض کرباس لیسی زده کوونکو د 10 نمرو کسب سره د بلی لیسی نه یی مسابقه وګټله. او هم د زده کړی حلقی د صنفی اصولو استادانو سره "د اول ټوولکی نه تر دریمه" د  لومړیو زده کونکو درس ورکولو او زده کړی  کچی پرمختک لپاره برگزاره شوله.د دغه فعالیتونه وروسته ممتازه زده کونکی د علمی سوالات ځواب ویلو لپاره عصر تلویزیون کی یی کډون ونیولو. About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160