د زده کوونکو لاسرسنی ځرنکوالی انترنت سره په افغانستان: د هاتفی لیسی اونۍ راپور

Posted on at


په تیره اونۍ کی, یو شمیر د مقالو, اشعارو او داستانو نه د ټولو لسم او یولسم زده کوونکو نه ټول شول د د کامپیوتر ښوونځی باندی بررسی شول. او هغی یی د انکس فلم سایت کی واچول. او د ټول د لسم او یولسم زده کوونکی د اجتماعی سایتو سره مخصوصه د انکس فلم او توییتر سره اشنایی پیدا کړله. او هم زده کوونکو ډیر فعالیتونه یی د اجتماعی سایتو سره درلودل. د هاتفی ښوونځی بسکتبال تیم د منتخبه بسکتبال تیم سره یی یو ملکرتیا مسابقه درلودله او د خدا(ج) په کمک باندی د هاتفی ښوونځی بسکتبال تیم د مسابقی کټونکی شو.د هاتفی لیسی یو زده کوونکی داسی نظر درلود: په دغو آخرو کالو کی د مجازی فضا کی د رسانو تولید مفاهیم د رسانه ای توزیع د یو سلسلو بدلونو سره مخامخ شوی دی چی د سنتی رسانو مدل سره متفاوت دی. دغی ورځی شخصی کامپیوتری دستګاهی, دیجیتالی دوربینونه, پرسرعته انترنتی لینونه او متنوع کامپیوتری نرم افزارونه د لږ قیمت او د پورته سرعت سره د انترنتی ډیرو کابرانو لاس ته رسیدلی دی.په دغه توکه هر یو انترنتی کاربر په راحته او په څو دقیقو کی کولی شی شخصی وبلاګ جوړ کړی. او یا هم د څو ډولونو سایتو سره غړی شی, او هغه محتواه چی تولید کوی, لکه سرلیک, عکس, غږ او ویدیو په راحته توکه یی خپره کړی. پس رسانه ای تولید د متفاوته فرایند سره د سنتی رسانو سره کیږی او انترنتی کاربران خپله هم د محتوا تولید کونکی د انترنت عرصه کی محسوب کیږی. About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160