توجه زیاد شاگردان به انترنت در افغانستان: گزارش هفته وارلیسه ملکه جلالی

Posted on at


شاگردان عزیز:


جوانان افغان خصوصا شاگردان صنف کامپیوتر مکتب لیسه ملکه جلالی با مفاهم  تکنالوژی وانترنت آشنا شدند که  با استفاده از تکنالوژی روز دست به کارهای مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زدند. وهمچنان تکنالوژي معلوماتي در عرصه تحصيلات عالي نيز موثريت خاص خود را داشته است.رسي استادان و متعلمین به منابع علمي جهان خارج، نوشتن کتا بهاي با کيفيت، ارتباط سريع ايمیلي بين وزارت تحصيلات عالي, پوهنتونها و مکاتب؛ شفافيت و سرعت در امتحانات کانکور، و درسهاي از راهي دور از نمونه هاي باريز اهميت تکنالوژي معلوماتي در تحصيلات عالي است وهمچنان شاگردان مکاتب میتوانند با استفاده از سایت فلم انکس یک درامد خوبی نیز داشته باشند.و در  هفته که  گذشت در مکتب لیسه ملکه جلالی دروس شاگردان بعدا ز سپری نمودن رخصتی های تابستانی رسمآ آغازشد .و شاگردان مصروف آموختن دروس شان شدند. وهمچنان هیئتی ازطرف کمسیون انتخابات نیز به این مکتب تشریف آورده بودند, بخاطر رهنمای شاگردان برای گرفتن کارت انتخابات و راهی دادن به ریس جمهور آینده کشور.
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160