د زده کوونکو ډیر پام د انترنت سره په افغانستان کی: د ملکی جلالی اونۍ راپور

Posted on at


ځرنکه چی موږ شاید یو ټکنالوژی په 21 پېړی کی یی د انسانانو ژوند یی کاملا متغییره کړی دی. ټکنالوژی یوه خاصه تاثیر د ننی انسانانو په خصوصه توکه د ځوانانو ژوند باندی یی لری او انسانان یی خارق العاده کارونو ته یی قادر کړی دی. ټکنالوژی خلک یی یو خط سیر  او جغرافیا ته یی نږدی کړی دی. او د نن نسل ځوانانو ته یی د پرمختک او د نظرونو تبادله د شیانو او مختلفو کارونو په اړه یی ډیر کمکونه کړی دی. د اړیکو ټکنالوجی او اجتماعی رسانو کار اخیستلو نه, نن ټول ملتونه کولی شی د یو بل په توافق باندی د یو بل سره د مهمو موضوعاتو په اړه واچوی.  ځوانان کولی شی خپل د حل لاری د خپلو عمومی ستونزو لپاره مطرح کړی, او یو بل دیدگاهو سره آشنا شی او یو بل سرگرمه کړی. او خپلی دیدگاهی د یو بل سره شریکی کړی.افغان ځوانان په خصوصه توکه د ملکه جلالی کامپیوتر ټولکی زده کونکی د ټکنالوجی او انترنت مفاهیمو سره آشنا شول چی د ورځنی ټکنالوجی استفادی نه د مهمو سیاسی, اقتصای, اجتماعی او فرهنګی کارونو ته یی لاس ووهل. او هم معلوماتی ټکنالوجی د لوړو تحصیلاتو برخه کی یی خپل خاصه موثریتونه درلودل. . د استادانو او زده کوونکو لاس رسنه د نړیواله علمی منابعو برخه کی, د بالیفیته کتابونو لیکل, چټکه ایمیلی اړیکی د لوړو تحصیلاتو او پوهنتونو او مکاتبو سره, د کانکور امتحاناتو کی شفافیت او سرعت, درسونه د لری لارو نه د معلوماتی ټکنالوجی د ښو اهمیتو نه کڼل کیږی. او هم د ښوونځی زده کونکی کولی شی انکس فلم سایت له طریقه یو ښه درامد لاس ته راوړی.


 


په تیره اونۍ کی د ملکی جلالی ښوونځی کی د زده کوونکو درسونه وروسته د اوړی رخصتیو نه په رسمی توکه پیل شول. او زده کونکی د درسو ویل باندی بوخت ول. او هم هیئت د انتخاباتو کمیسیون له خوا نه دغی ښوونځی ته راغلی وو, چی د زده کونکو رهنمای لپاره د انتخاباتو کارت نیول ته او رای ورکول د هیواد راتلونکی ریئس جمهور ته. 
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160