کوښښ د زده کړی سطح پورته وړلو ته په افغانستان کی: د امیر علی شیر نوایی لسی اونۍ راپور

Posted on at


په اونۍ کی د امیر علی شیر نوایی دولسم ټولکی زده کوونکی د کانکور عمومی آزموینی کډون لپاره یی  نوم لیکنه وکړه. د ښوونځی مدیریت له خوا نه ۵۰ تنو زده کوونکو لپاره د اطلاعاتو فن آوری پروګرام (ټکنالوجی(IT) او انګریزی ژبه په وړیا توکه درس ورکړل شوه.


دغه پروګرام چی د ښوونځی شورا له خوا نه د دغی لیسی ۵۰ نفرو تکس لکښت یی په غاړه نیولی دی. او دغه زده کوونکی لږ کسان دی د ښوونځی مدیریت تصمیم یی نیولی دی چی په لومړۍ قدم کی هغه زده کوونکو ته سهم ورکړی چی د اقتصادی له لحاظه ستونزی لری او یا هم کوم ساتونکی نه لری.


د زده کوونکو ستونزی د تدریسی او محیطه له خوا نه په بررسی ونیول شوی او د هغو حل لپاره یی د دغی لیسی اداری له خوا نه ځینی اقدامات په لاس باندی ونیول شول.


د بلی خوا نه د امیر علی شیر نوایی لیسی زده کوونکو سوانع د اساس کتاب ته ثبت شوی او هغه زده کوونکو چی دغه لیسی نه بل ښوونځی ته تللی وو د اساس کتاب نه د تبدیلی پر اساس منفکه شول. د ټولکیو ټولی حاضریانی او ترقی تعلیمونه کنترول او بررسی شول. او هم د نظارت غړیو د اداری کارونو او د ښوونکو  درس ورکولو طریقی نه یی کتنه وکړله.د دغی نظارت غړیو بررسی نه یو سلسله ستونزی لکه د اداری٫ تدریسی او محیطی ستونزو نه حل شوی دی. په عمومه توکه که د اطلاعاتو پروسه په همدی توکه ادامه پیدا کړی ډیر ژر به هغو شاهی اوسو چی امیر علی شیر نوایی لیسه به د هرات ښوونځیو کی یو د نخبو ښوونځیو حتی په افغانستان کی اوسی.


په دغه ټولکی کی د بروزرونو ډولونه درس ورکړل شول٫ چی دغه بروزرونه Firefox , Chrome , Safari , Explore  او Opera وو. او هم دا چی دغه بروزرونه څرنکه د ویندوز باندی نصب کیږی٫ ورته درس ورکړل شو. انترنت د ننی انسانانو ژوند کی  د پورته اهمیت نه برخورداره دی. څرنکه چی نن دغه پراخه اړیکی په نړی کی د انترنت نړی مدیون وبولو.


په دغه نړیواله شبکه کی مختلفه ډولونه کارونه لکه ساختمانی٫ تبلیغاتی٫ دیزاینو نه٫ تجارت٫ صنعت او اړیکه یا هم Communications او نور کارونو نه استفاده کیږی. دغه کامپیوتری شبکه په ورځ کی میلیونه خلک د دغی نړی پنځو قارو نه د یو بل سره په اړیکه کړی دی او هغو د نړی تحولات نه خبر کوی.


د انترنت بروزر هغه سافت ویر دی چی لاس رسنی ته یی WWW  یا World Wide Web ته  کار اخیستل کیږی. بروزرونه اطلاعات د وب سرویونه نیسی او په ویب پاڼه او یام Webpage ته یی راړوی او په کامپیوتر کی یی ښایی. وب د میلیونونو اسنادو او مدارکو مرکز دی او په سلکونو کامپیوترو کی د تل لپاره د انترنتی شبکو سره په اړیکه ده ذخیره شوی دی. وب هغه شبکه ده چی انترنت نه ده مګر د انترنت یوه برخه ده او هغه موضوعات چی وغواړو په انترنت کی یی ولټوو کولی شو د وب پاڼو کیی وموندو.او هم د دغه اونۍ نور فعالیتونه د کامپیوتر ټولکی کی د د ځینو مختلفو پروګرامو تشریح ورکول د زده کوونکو معلوماتو  پورته وړلو لپاره درس ورکړل شول. د Chrome بروزر د ډیرو طرافدار لرونکو بروزرونو نه دی دا چی خپل مشتریانو ته یی ډیر خدمات ارائه کړی دی.


Google سایت هغه سایت دی چی په هغو کی کولی شو په آسانه توم معلومات ولټوو. او د هر شی په اړه معلومات په کی شته دی او هم د هغو نه ډیر کار اخیستل کیږی. د دغی سایت نه کار اخیستل ټولو زده کوونکو ته درس ورکړل شوی دی وروسته د دی نه دوی کولی شی هغه شیان چی اړتیا لری په انترنت کی ولټوی او ډیر ژر به وکولی شی نوری پورته پروګرامونه به هم زده کړی.


او هم انکس فلم او افغان سیتادل د دغو ډول نړیوالو پروګرامو رسولو افغانستان ته ډیر زیارونه آباسلی دی. او د افغانستان خلک خصوصا ځوانان د هغوی دغو کوښښو نه ډیر سپاسګذاره دی. About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160