آرزوی زنان د رسیدن به علم و دانش در افغانستان: گزارش هفته وار لیسه فتح

Posted on at


در جریان این هفته مدیره مکتب جلساتی را همراه بخش های مختلف مکتب داشت. جلسه ای همراه استادان ورزش و شاگردانی که عضو تیم ورزشی مکتب اند٫ بخاطر مسابقات ورزشی بین مکاتب دیگر و جلسه ای با شورای متعلیمن در رابطه به حل مشکلات و ضروریات شاگردان در مکتب و همچنان جلسه دیگری همراه پرسونل اداری مکتب دایر کرده بود.


و هم چنان در جریان این فعالیت ها تعدادی از شاگردان ممتاز دوره لیسه با شاگردان ممتاز چهار مکتب دیگر مسابقه ای درسی در رابطه به مضامین مکتب شان داده بودند و به تعداد 36 سوابق تعلیمی از 36 تن از شاگردان به معارف فرستاده شد.مسئولانی از طرف معارف برای نظارت از بخش فرهنگی مکتب و دیدن بخشهای دیگر آن به مکتب تشریف آورده بودند.


ناگفته نباید گذاشت که صنف آموزشی کامپیوتر هم به جای مضمون کامپیوتر عوض شد و با این طریق  که ساعت های مضمون کامپیوتر مکتب نیز از طرف اساتید شرکت افغان سیتادیل تدریس میشود. با این کار مدیره مکتب نیز بسیار خرسند گشت و سپاس گزاری فراونی از شرکت افغان سیتادل نمود.
About the author

FatehHighSchool

Fateh High School was established in 2008. The school is located on Ferqe street and has 4 shifts (2 shifts for female and 2 shifts for male). It has 6,200 students, 160 teachers and 7 department in different fields.

Subscribe 0
160