د ښځو هیله د زده کړی او پوهی رسیدلو ته په افغانستان کی: د فتح لیسی اونۍ راپور

Posted on at


د دغه اونۍ جریان کی د ښوونځی مدیری یو سلسله جلسی یی د ښوونځی مختلفو برخو سره درلودلی. جلسه یی د ورزش ښوونکو سره او هغه زده کوونکی چی د ښوونځی ورزشی تیم غړی دی٫ د ورزشی مسابقو په خاطر د نورو ښوونځیو سره او هم جلسه یی زده کوونکو شورا سره د زده کوونکو ستونزو او اړتیاوو لپاره په ښوونځی کی او یوه بله جلسه یی د ښوونځی اداری پرسونل سره دایره کړی وه.


او هم د دغو فعالیتونو جریان کی یو شمېر د لیسی غوره زده کوونکی د څلورو نورو ښوونځیو غوره زده کونکو سره درسی مسابقه یی د ښوونځی مضامینو په اړه یی ورسره درلوده. او ۳۶ دانی تعلیمی سوابقه د ۳۶ نفرو د زده کونکو نه معارف ته ورولیکل شوی.او هم د معارف له خوا نه مسولین د ښوونځی فرهنګی برخو نظارت نه او د ښوونځی نورو برخوو لیدنو نه ښوونځی ته راغلی وو.


او هیر می نشی چی د کامپیوتر زده کړی ټولکی هم د کامپیوتر مضمون په ځای باندی تبدیله شو او داسی چی د ښوونځی کامپیوتر ټولکی مضمون ساعتو کی د افغان سیتادل شرکت ښوونکو له خوا نه درس ورکول کیږی. او د دغه کار سره د ښوونځی مدیره ډیره خوشاله شوله او د افغان سیتادل شرکت نه یی ډیره مننه وکړله. 
About the author

FatehHighSchool

Fateh High School was established in 2008. The school is located on Ferqe street and has 4 shifts (2 shifts for female and 2 shifts for male). It has 6,200 students, 160 teachers and 7 department in different fields.

Subscribe 0
160