مبارزه خانمان با مواد مخدر گذارش هفته وار لیسه مکتب هاتفی

Posted on at


شاگردان صنوف یازدهم با مکتب منتخب شان مسابقه قرآن کریم داشتند. و استاد کمپبوتر به تمام صنوف مکتب سایت های اجتماعی را معرفی کرد که به آینده وارد سایت ها اجتماعی شوند. و تمام  شاگردان صنف کمپیوتر به سایت های اجتماعی فعالیت دارند٫ و به عرصه انترنت و بخش های مهم کمپیوتر و همه ایشان پیشرفت های داشتند. و همچنان ایشان از شرکت های فلم انکس و افغان سیتادل بسیار خوشحال بودند٫ که همچون کورس های برایشان برکزار می کنند.


 


مواد مخدر یک پدیده وارداتی است و مبارزه با آن، هم باید از بیرون کشور شروع شود که تحقق آن در نخست باید از سوی جامعه جهانی در بیرون از مرز های افغانستان شروع گردد، متعاقبا و یا همزمان با مدت بسیار کم میتوان به بلای خانمانسوز در داخل افغانستان خواهد آمد زیرا تا خریدار نباشد کسی تولید نمیکند.


با شروع تجاوز شوروی وقت; کشت تریاک در افغانستان آغاز شد. زیرا گروپ های مافیایی بین المللی و معامله گران اسلحه از طریق فروش اسلحه به مجاهدین افغان خواستار مواد مخدر میشدند .


از آنجایکه مناطق مختلف افغانستان توسط گروپ های مختلف اداره می شد هر یک از گروپ های مجاهدین برای بدست آوردن اسلحه بیشتر به کشت تریاک روی آوردن که بعدا این کشت توسط ملیشه های دولتی نیز در مناطق تحت تصرف شان شیوع یافت. نبود حکومت مقتدر مرکزی در دوره حکومت مجاهدین نیز به افزایش کشت تریاک در افغانستان کمک کرد٫ ولی با روی کار آمدن طالبان که متهم نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و پناه دادن به شبکه القاعده بودن، تحریم های اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی بالای طالبان آغاز شد، رژیم طالبان به منظور تقویه بنیه مالی نظامی خویش کشت تریاک را آزاد نمود.


 


بعد از سقوط طالبان: مهاجرین زیادی از ایران وارد افغانستان شدند که یک تعداد زیادشان معتاد به تریاک بودند و این معضله سبب گردید، که به شکل دیگری تعداد زیادی از جوانان و زنان افغانستان به مواد مخدر معتاد شوند. و همه افراد جامعه  از تحصیل باز ماندند. در جامعه امروزی بیشتر مردم از طریق کشور های همسایه معتاد شدند٫ نسبت به اینکه بروند ادامه تحصیل دهند و کشور خود را نجات دهند از دست بیگانگان. همچنان در کنار آقایان خانمان ام به این درد مبتلا شدند به خصوص قریه های افغانستان که تمام زنان دوچار مواد مخدر هستند و معتاد شدند. باید خود را از این درد نجات دهند رو به تحصیل بیاورند و مهم تر از آن ورزش که بهترین نجات از معتاد شدند است. اگر خانمان اطرافیان ما به تعلیم و تربیه آشنا شوند صد در صد ازین کار ها دست میکشند.  پس وظیفه هر فرد از جامعه است. که تک تک  به اشخاص که دور از تحصیل هستند بفهمانند که تا ازین کار های خلاف دست کشند و کشور ما یک کشور مستقل و آزاد شود و البته رو به پیشرفت خواهم رفت اگر نه باید همینطور یک کشور عقب مانده خواهد ماند.
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160