انیمشن ساز ایگناسیو رویز الواریز، دانش آموزان افغان را تشویق به گفتن داستانهایشان از طریق ساخت فیلم میکند.

Posted on at

This post is also available in:

دنیای فیلمسازی درموردعلاقه مندی وخلاقیت است. کارگردانان مشهوری مانند تیمبورتون یا کوینتین تارانتینو شاید بعضی از فیلمسازان فیلم انکس راتشویق کرده باشند. هم اکنون، این نوبت  آنهاست که نسل بعدی فیلم سازان را تشویق کنند. پیام آنها مختص به زنان و مردان افغان که در پروژه توسعه افغان و سافت ویر آموزشی اگزام، دو ابتکار فیلم انکس در آسیای مرکزی و جنوبی می باشد. 

 

انمیشن کار ایگناسیو رویز الواریز ویدیویی را تهیه کرده که در آن پیامهای برایتشویق دانش آموزان در حرفه فیلم سازی فرستاده است. بعد از گفتن اینکه چگونه خودش به کار انیمشن رو آورد، او به آنها گفت که فیلم ساختن گفتن داستانهایی است که شما میدانید و میخواهید به بقیه نشان دهید.

 

فرشته فروغ ، رایزن فرهنگی فیلم انکس در آسیای مرکزی و جنوبی، که با ایگناسیو برای داشتن ویدیو کار کرده، و در اصل در اسپانیا ثبت شده، زبان مادری ایگناسیو، که به انگلیسی و فارسی، زبان اصلی افغانستان ترجمه شده است. و این ویدیو با دانش آموزان افغان از طریق فیلم انکس، شبکه آنلاین فیلم، بلاگها و صفحه رسانه اجتماعی تقسیم شده است. آنها میتوانند ویدیو را به زبان خودشان ببینند و به حرفه فیلم سازی و یا انیمشن فکر کنند. فیلم سازی راهی برای آنها خواهد بود تا ایده اشان را بیان کنند، نه فقط با کلمات بلکه با تصاویر از کشورشان و زندگی روزمره اشان، بنا آنها میتوانند به دنیا صدایشان را برسانند و بگوییند که لیاقت این را دارند که دیده و شنیده شوند.

صفحه وب ایگنا سیو را  ببینید تا فیلم ها و انیمشن های کوتاهش و همچنین فیلم های پشت صحنه و طرح ها و کانسپت های هنری اش را ببینید.About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160