در باره زن و جامعه فعالیت های هفته وار مکتب لیسه باغ نظرگاه

Posted on at


فعالیت هایکه در این هفته که گذشت چنین بود، زیادی وقت خود را شاگردان به  برنامه های انترنتی پرداختند. سایت های اجتماعی که شامل تویتر و Film Annex را صورت کامل یاد گرفتند. و شاگردان صنوف دوازدهم به لابراتوار سودیم را کار کردند که چگونه مواد انفجاری است که آزاد انفلاق میکند و تمام اطراف را خراب میکند. با یک ذره اش که آزاد باشد پس باید به داخل تیل نگهداری شود.


 


خانواده اولین جامعه ی انسانی است که عبارت از پدر، مادر و اطفال می یاشد این خانواده است. که از مجموعه ی از جامعه ساخته شده است به جامعه زن و مرد هر دویشان هستند در نبود یکی جامعه مکمل نیست به جامعه زن و مرد باهم اینطور بافته شده است. که از نبود یکی جامعه یا جهان نیمه تمام است.


زن و مرد مانند دو پرنده هستند که همیشه پرواز کنند که اگر یک مرغ به یک جا پریده نمیتواند. یک جامعه هم برای مکمل شدن به زنان ومردان یکسان ضرورت دارند چنان که در آیه آمده زنان لباس شما و شما از آنها هستید از گفتار بالا معلوم میشود که مرد وزن چزء یکدیگراند.دو عناصر ترکیب و ساختارجامعه هستند، اگر از این عناصر یکی کم شود با همان ساختار جامعه بهم میخورد. دین مقدش اسلام هر دو گروپ را به محبت امر کرده است و از کینه ، حسد و نفرت منع کرده است. و به هر گروپ داد و تعیین کرده است که زن نیم از جامعه را میسازد و ارزش ایشان مساوی با مردان است.


پیشرفت جهان از برکت زنان است به پشت هر کامیابی مرد یک زن است اگر زن نباشد مرد هیچ است، زن آن موجود است که تمام امور زنده گانی  همرای زنان دوش به دوش سهم میگیرد، زن فرشته خانه است، زن مادر است زن مادر جامعه است، زن یک معلم است که تمام اولاد جامعه را تربیه میکند.


پس جایگاه زن بهشت است چون زن یک مادر است بهشت زیر پای مادران است.  زن کمک کننده جامعه است زن بهترین ثروت خانه است اگر زن نباشد به خانه یا جامعه نباشد پس جامعه و خانه هم نیست، همیشه به خانمان احترام بگذاریند که شما مردان بدون زن نامکمل هستید.
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160