د ښځی او ټولنی په اړه د باغ نظرګاه لیسی اونۍ فعالیونه

Posted on at


هغه فعالیتونه چی په دغه اونۍ کی تیر شول٫ زده کوونکو خپل ډير وخت یی د انترنتی پروګرامو سره تیر کړلو. اجتماعی سایتونه یی چی تویتر او انکس فلم دی ډیر ښه په کامله توکه زده کړل. او د دولسم ټولکی زده کوونکو په لابراتوار کی یی سودیم کار کړل چی څرنکه مواد انفجاری دی او په آزاده هوا کی انفجار کوی او خپل ټوله شاوخوا خرابه کوی. که یوه ذره یی آزاده اوسی هغه باید په تیلو کی وساتل شی.کورنۍ لومړنۍ انسانی ټولنه ده چی پلار٫ مور او ماشومان دی دا کورنۍ ده. چی د ټولنی مجموعی نه جوړه شوی ده په ټولنه کی ښځه او نر دواړه شته دی دهغو یو نبود کی هم ټولنه کامله نه ده په ټولنه کی ښځه او نر دواړه د یو بل سره همدارنکه ټړلی ده. چی هغو یو نبود نه هم ټولنه او یا نړی نیمه کامله ده.


ښځه او نر لکه دوه مرغان غوندی دی چی تل پرواز کوی که یو حیوان کوم ځای ته پرواز ونکړی شی. یوه ټولنه هم د کامله کیدلو لپاره ښځی او نر ته اړتیا لری٫ څرنکه چی په آیاتو کی راغلی دی چی ښځی ستاسو کالی او تاسو د هغو کالی یاست. د پورته خبرو نه معلومیږی چی نر او ښځه د یو بل جز نه دی.د عناصرو دوه ترکیب د ټولنی ساختار دی٫ که د یو عنصر نه هم یو کم اوسی د هماغه ساختار سره ټولنه هم خرابه کیږی. د اسلام مقدسه دین دواړه یی مینی ته امر کړی دی او د کینی٫ حسد او کرکی نه یی منع کړی دی. او هر ګروپ ته یی داد یی تعیین کړی دی چی ښځه د ټولنی نیمه برخه ده او د هغو ارزښت د نرانو سره مساوی دی.


د نړی پرمختک د ښځو برکت نه دی د نر هر کامیابی پسی یوه ښځه ده که ښځه نه اوسی نر هیځ دی. ښځه هغه موجوده ده چی د ژوند ټول امور د ښځو سره یوځای کډون نیسی٫ ښځه د کور فرشته ده٫ ښځه مور ده او ښځه ړ ټولنی مور ده٫ ښځه یوه ښوونکی ده چی د ټولنی ټول اولاد تربیه کوی.


پس د ښځی ځای بهشت دی ځکه ښځه یوه مور ده او بهشت هم د مورانو د پښو تر لاندی دی. ښځه د ټولنی کمک کونکی ده٫ ښځه د کور ښه سرمایه ده که ښځه نه اوسی کور یا ټولنه نه اوسی او کور هم نشته٫ تل مېرمنو ته احترام کښښ دی چی تاسو نران پرته د ښځو نه نامکمله یاست. 
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160