زما د خاطراتو یادونه د ګوهر شاد بیګم ښوونځی دوران نه

Posted on at

This post is also available in:

کله چی دومواری وروسته د یو ډیر وخت نه خپلی ښوونځی ته ولاړم٫ تر اوسه هم د زده کوونکی هماغه احساس په ما کی وو. ښوونځی ډیر بدلون کړی وو مګر زما شاوخوا هم ټولکیان ما ته یی هماغه د زده کونکی دوران صمیمیت راکولو.

د ښوونځی په وخت کی٬ تل می غوښتل چی ژر فارغه شم٫ مګر اوس کله چی هغه ټولکی٫ ښوونکی او د دوست داستنی چوکی وینم٫ هیله کوم چی کاشکی هیڅ وخت هغه خلاص شوی نه وی.

د ګوهر شاد مدرسه د یو لوبغاړی میرمنی په افتخار باندی٫ په نامه د ګوهر شاد بیګم باندی چی د تیموریان وخت فرمانروایانو یوه لور وه نوم کښیدل شوی دی. هغو په افغانستان کی ډیر ښوونځیونه او جوماتونه یی جوړ کړی دی. 

د ګوهر شاد بیګم ښوونځی د ۲۴۵ ښوونکی درلودلو سره په دری تایمو کی نه زره زده کونکی ته یی ځای ورکړی دی. په اوس محال کی څلور دانی تعمیره لری چی پنځم تعمیر یی د زده کوونکی اولیاوو باندی د جوړولو په حال کی دی.

د افغان سیتادل سازمان او انکس فلم شبکه د خپل ماموریت قالب کی به افغانستان کی او د افغان پرمختک پروګرامو سازکار سره یو کامپیوتر ټولکی یی د ټولو تجهیزاتو سره په دغه ښوونځی کی جوړ کړی دی.

دغه ټولکی د سپتامبر اتمه میاښت کی پرانیستل شو. د پرانیستلو محفل کی د هرات والی٫ ولایتی شورا ریس او د هرات ښار معارف ریس په کی یی کډون نیولی وو. 

ښاغلی وحیدی د هرات ښار والی وویل چی فن آوری معمترینه عامل د زده کړی او روزنی پرمختک به لور باندی په افغانستان کی دی او د پوهی او زده کونکو سطح پرمختک لپاره ضروری دی٫ مګر دغه بستګی ګانی د کاربرد څرنکوالی باندی د کاربرانو باندی لری. هغو زده کونکی یی د کامپیوتر او دغه تجهیزاتو کار اخیستلو ته تشویق کړل. او وویل چی دوی د خپل وخت نه تیریدلو نه د کامپیوتر او انترنت باندی یی منع کړل. ښاغلی وحیدی د افغان پرمختک پروګرام نه سپاسګذاره وو او قول یی ورکړو په هره انداره چی وکولی شی دغه پروګرام سره به یاری ورسوی.

د زده کړی او روزنی ریس ښاغلی طاهری د انکس فلم شبکی نه یی د دغو تجهیزاتو فراهم کولو پخاطر مننه او قدردانی وکړله. هغو وویل چی د دغه پروګرام په یاری باندی هغه غواړی چی ټولی د هرات ښوونځیانی چی حتا په ولسوالیانو کی دی هم د همدی پروګرام سره یی وتړی.

انکس فلم او افغان سیتادل سازمان ۱۲ پایی کامپیوترو نه یی د ګوهر شاد بیګم مدرسی ته کمک کړل او خپلی آموزشی پروګرامو نه د معلوماتی فن آوری او اجتماعی رسانو زمینه کی به یی پیل کړی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160