سناریو نویسی توسط دانش آموزان زن - آموزش پایدار در افغانستان

Posted on at


در این هفته توسط معاونه صاحب لیسه میرمن حیاتی تمام صنوف این مکتب بازدید شد تا اینکه کدام شاگردی با یونیفورم غیر از مکتب و زیورات نیامده باشند٬ که نیامده بودند. چونکه مکتب جای زیور پوشیدن یا اینکه یونیفورم غیر از مکتب نیست و شاگرد مکتب باید از استادان و دیگر اشخاص فرق شود و باید هر شاگرد با یونیفورم خاص به مکتب آمده و تعلیم بیاموزند٬ و از تعلیم خود به دیگران بیاموزاند. واز فعالیت های دیگر این لیسه اینکه امتحان سناریو نویسی از تعداد زیادیشاگردان گرفته شد.بعدا نتایج امتحان شان اعلان گردید در حال حاضر یک تعداد زیادی از شاگردان این لیسه مشغول نوشتن سناریو هستند. و ناگفته نماند که استادان تعین شده در این بخش همکاری زیاد با شاگردان دارند٬ و بعدا سناریو های که شاگردان مینویسند در داخل (Exmer content creator) گذاشته می شود که  از طریق آن شاگردان می توانند سناریو های دیگر دوستان خود را خوانده و در باره آنها اظهار نظر نمایند.و هم چنان برای شاگردانی که بهترین سناریو ها را نوشته بودند٬ چند جوایز بصورت نقدی برای شان اهدا گردید. شاگردان به سناریو نویسی بسیار علاقه مندی نشان میدهند. و بسیار اظهار سپاست قدر دانی از شرکت افغان سیتادل و فلم انکس دارند که این زمینه را برایشان مهیا ساخته تا آنها بتوانند رویا های خود را به واقعیت مبدل سازند. و در آینده بتوانند که این فرضیه های که دارند به شکل فلم درآمده و برای جهانیان بصورت گرافیکی به نمایش گذاشته شود.


 About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160