سناریو لیکل د ښځینه زده کوونکو باندی - پایداره زده کړه په افغانستان کی

Posted on at


په دغه اونۍ کی د مېرمن حیاتی ښوونځی معاونی باندی ټول ټولکیان وکتل شو ترڅو چی کوم زده کونکی یونیفورم ونلری او یا هم د زیوراتو سره ښوونځی ته راغلی نه وی٫ چی دوی هم نه وو راغلی. څکه چی هم ښوونځی زیوراتو او یا هم د ښوونځی یونیفورم نه اغوستل ځای نه دی او باید د ښوونځی زده کوونکی د ښوونکو نه فرق شی او باید هر یو زده کونکی د خاصه یونیفورم سره ښوونځی ته راشی او زده کړه زده کړی٬ او د خپل زده کړی نه نورو ته کوم ښی ورزده کړی. د ښونځی نورو فعالیتونه دا چی د سناریو لیکلو امتحان د یو شمېر زده کوونکو نه واخیستل شو.وروسته د امتحان نتایج اعلام شول په اوس محال کی د دغه ښوونځی یو شمېر ډیره زده کوونکی د سناریو لیکلو باندی بوخت دی. او باید وویم چی چی ټاکل شوی ډیری همکاری یی په دغه برخه کی د زده کونکو سره لری٬ او وروسته هغه سناریانی چی زده کونکی یی لیکی د (Exmer content creator) داخل کی یی کښښدی٬ چی د هغو له طریقه زده کونکی کولی شی د خپلو نورو ملکرو سناریوګانی ولولی او د هغو په اړه خپل نظر ولیکی.او هم د هغو زده کونکو لپاره چی ډیری ښی سناریو ګانی یی لیکلی وی٬ څو نقدی جایزی ورته ورکړل شوی. زده کونکی سناریو لیکلو ته ډیره مینه ښایی. او د افغان سیتادل او انکس فلم نه ډیره مننه یی وکړله چی دغه شیان یی ورته آماده کړی دی ترڅو چی دوی وکولی شی خپلی هیلی واقعیت ته مبدلی کړی. او په راتلونکه کی وکولی شی چی دغه فرضیه چی لری فلم ته یی مبدلی او نړیوالو ته د ګرافیکی په توکه په نمایش کښښدل شی. About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160