سناریو لیکل او فلم جوړول د نجونو زده کوونکو لپاره – پایداره زده کړه

Posted on at


په تیره اونۍ کی د شهید ورځی نه په ملکه جلالی ښوونځی کی یادونه وشوله. او په دغه مراسم کی د ښوونځی مدیری د شهید مقدسه مقام نه یی یادونه وکړله او ښی خبری یی وویلی٬ چی زموږ هیواد باندی د ډیر کالونه د شوروی هماغه وخت  له خوا نه تجاوز شوی دی٬ مګر د افغانستان خلکو د خپلو پاکو وینو ورکولو سره٫ هیواد یی د تجاوزینو له چنګالو نه خلاص کړلو. او هیت د معارف ریاست له خوا نه د ښوونځی زده کوونکو او ښونکو ارزیابی لپاره راغلی وو او د کامپیوتر ټولکی نه یی هم کتنه وکړله.او هم د ښوونځی مدیری د لسم تر دولسمه زده کوونکو والدینو سره د زده کوونکو ستونزو حل په خاطر یی د درس په قسمت کی کتنه درلوده. او دا چی د زده کونکو زده کړی ورځ په ورځ د ښه وضعیت سره مخامخ کیږی او د پرمختک په حال کی اوسی.


او د مېرمنو لپاره د کامپیوتر او انګریزی ژبی زده کړی دوری او نوری د افغان سیتادل او انکس فلم شبکی  او نورو کمپنیو له خوا نه برګزاره کوی یی٬ د مثال په توکه د کامپیوتر زده کونکو لپاره د یوی میاښتی لپاره د فلم لیکلو په خاطر سمینارونه برګزاره شول او هغه زده کونکی چی د فلم لیکلو لپاره یی مینه درلودله کډون یی وکړلو او د دغه سمینارونو سره یوځای شول. او د بلی خوا نه زده کونکی هم ډیر استقبال شول. او (اکزامر کانتنت کریتور) هم زده کونکو ته درس ورکړل شو. چی څرنکه خپلی سناریوګانی په دغه سایت کی کښښدی. 
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160