نویی ټکنالوجی٬ سناریو لیکل او نجونی زده کونکی

Posted on at


د شخصی کامپیوتر راتللو سره د ۲۱ پیړی خلکو په ژوند کی د بشر فعالیتونو مختلفو برخو کی یی لوی تحول راوړی دی. د کامپیوتر راتلل د خلکو په ژوند مختلفو برخو کی د سرعت٫ دقت او آسانتیاوو سبب کرځیدلی دی. چی د هغو آسانتیاو یو وړوکی مثال ته یوه کتنه به واچوو. مهندسانو مخته د شخصی کامپیوترو راتللو نه خپل ټول محاسبات یی د لاس محاسبو لارو نه او یا هم د ماشین حسابو له لارو نه کار کولی٬ مګر اوس کامپیوتر یی په جدی توکه خپل ژوند ته یی راوستلی دی او د سختو او لویو محاسباتو نه تر نه کار اخلی.په دغه توکه٫ پرته د هغو چی لږ وخت د مزبورو محاسباتو حسابولو ته یی تر نه کار اخیستلو٫ او د محاسبی ډیر اطمینان او ښه نتایج یی هم لاس ته راوړل. صنعتی نقشه کشونکو هم د نقشه کشولو مختلفو شیانو نه لکه د رسم تخته٫ خط کش٫ ګونیا  او شابلونو ډولونو نه یی د سفارش شویو نقشو لپاره تر نه کار یی اخیستلو. د کامپیوتر راتللو سره د خلکو ژوند ته٬ خپل ټول نقشی او رسمو نه یی د کامپیوتری نرم افزارو نه یی چی معروفه پروګرام یی (AutoCAD) دی کار یی تر نه اخیستلو. او هم زموږ هیواد کی هم د دغه ټکنالوجی نه هم کار اخیستل کیږی. او په خصوصه توکه د ښځینه برخی زده کونکو ته هم د افغان سیتادل او فلم انکس او نورو خصوصی بهرنی موسساتو له خوا نه د کامپیوتر او انترنت وړیا ټولکیان په ښوونځیو کی برګزاره کیږی او زده کونکی دهغو زده کړی په حال کی دی.د محجوبی هروی د کامپیوتر ټولکی زده کونکو لپاره د یوی میاښتی لپاره د فلم لیکلو سمینارو نه دایره شول. او هغه زده کونکی د فلم لیکلو او د فلم داستان لیکلو ته یی مینه درلودله٫ ګډون یی ونیولو او د دغه سمینار ته شامله شول. او زده کونکی د دغه سمینار نه ډیره خوشاله ول ځکه د دوی پرمختک سبب کیږی. په راتلونکه کی دوی کولی شی درامد لاس ته راوړی. او د زده کونکو لپاره د (اکزامر کانتنت کریتور) کار کولو او زده کولو په اړه هم درس ورکړل شو. او دوی زده کړل چی دوی څرنکه خپل سناریونه په دغه سایت کی کښښدی. او اوس محال زده کونکی د (اکزامر کانتنت کریتور) کارکول باندی بوخت دی.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160