زده کړه او بلاګ لیکل د نجونو ښوونځیو کی

Posted on at


په دغه اونۍ کی د بسکیتبال او کریکت ټیم دوو ټایمو مختلفو ورزشکارانو تمرینونه یی درلودل٫ ترڅو چی وروستنی مسابقاتو ته چمتو اوسی. ترڅو چی ډیر موفقیتونه لاسته راوړی. او هم د ښوونځی مدیری زده کونکی یی د افغانستان قهرمان احمد شاه مسعود شهادت په مناسبت یی ځینی خبری یی د هغو قهرمانی په اړه یی وویل او پنځه قران شریفه ختم شول. او زده کونکو په دغه اونۍ کی یی د کاملی مینی سره یی کار د کامپیوتر سره یی پیل کړل.او مقاله لیکونکی زده کونکو خپلی مقالی یی په انکس فلم سایت کی کیښودلی او یو ښمېر د هغو نه په (Examer Content Creator) سایت کی یی هم کیښودلی. د افغانستان ښونځیو زده کونکو مینه والی د مقاله لیکلو سره او کار د اجتماعی شبکو او مقالو لیکل سره په سایتو کی ډیره کیږی. او وروسته د غرمی ټایم زده کونکی د یوی اونۍ لپاره کیږی چی د سناریو لیکلو باندی بوخت.او هم په دغه اونۍ کی د محجوبی هروی مختلفو زده کونکو ارزیابی لپاره د ه معارف تفتیش راغلی وو او زده کونکی ډیر عالی ول. ځکه د ټولو مضامینو ارزیابی سره سبب شو ترڅو چی زده کونکی کوښښ وکړی او خپل تیر شوی درسونه تکرار کړی. About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160