فلمنامه لیکل زده کونکی کمک کوی ترڅو چی خپلی توانایانی پورته کړی

Posted on at


‎په دغه اونۍ کی د فلمنامه لیکلو (sanario)  امتحان د هغه زده کونکو نه چی په دغه برخه کی مینه یی درلوده واخیستل شو. او د کامیابانو نتیجه اعلانه شوه. او په اوس محال کی هر یو زده کونکی د فلم نامه باندی یی د ښوونکی سره یی کار کوی. چی وروسته یی په (Examer content creator) سیستم کی یی کښښدی٫ دغه سیستم دا ډول سیستم دی چی لکه زده کونکی خپلی سناریو ګانی په کی کښښدی ټول کولی شی هغه وکوری و په کډون یی کښښدی٫ او دغه کار د آزاده او سالم  رقابت د زده کونکو مابینڅ کی سبب شوی دی او هر یو زیار آباسی٫ چی د جالبه او جذابه سناریو لیکلو سره د جایزو لاسته راوړلو صاحب شی.ټول هغه زده کونکی چی د انکس فلم سره آشنا شول٫ او نهفه شوی استعدادونه یی بروز شول٫ او کولی خپلی مقالی په کی ګښښدی ترڅو چی خپلی ناویل شوی خبری نورو ته ووایی او په کډون یی کښښدی. او هم د درامد لاسته راوړلو ته یوه ښه لاره وړته ده٫ ډیر خوشاله ول او افغان سیتادل او نه ډير سپاسکذاره ول.او هم د دغه نوی کار سره یی یعنی فلم نامه لیکل په Examer content creator د بلاګ لیکلو څنک کی په انکس فلم کی د خپل ځان نه یی ډیره مینه او فعالیت وشودلو. او دغه دهغو سبب شو چی هغه زده کونکی چی د دغه کار خبر کیدلو سره دغه کار ته یی مخ راوړو٫ او خپل ځان ته یی حسابونه جوړ کړل او فعالیت یی په کی پیل کړلو٫ چی دغه انکس فلم پرمختک سبب شوی دی. About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160