شروع سناریو نویسی در مکاتب افغانستان

Posted on at


در این هفته فورمه های ارزیابی معلمین خانه پوری شد. شاگردانی که می خواستند خود را در صنف کمپیوتر راجستر نمایند، از طرف ادارۀ مکتب به کورس بین المللی فن آوری و اطلاعات معرفی شدند و عدۀ ئی از دانشجویان که واجد شرایط داستان نویسی بودند به پروگرام های نطاقی، قصه خوانی، داستان نویسی و مقاله نویسی معرفی گردیدند.


کورس مربوط به برنامۀ سناریور نویسی دایر شده است که از طرف شرکت افغان سیتادل حمایه می گردد.از کار های دیگر میتوان به حل مشکلات در مکتب شاگردان با حضور والدین شان اشاره نمود. با اعضای کمسیون مستقل انتخابات همکاری صورت گرفت و مجلۀ سالم که از جمله مجله های آموزشی و معلوماتی می باشد در بین شاگردان توزیع گردید.همچنان از جملۀ شاگردان مکتب یکی از آنها از سوی کمسیون مستقل انتخابات  آموزش یافته است تا بعداً از آن طریق به شاگردان دیگر برنامه هایی آموزش داده شود و شخصی از کشور هندوستان که به کار های هنری مشغول بود به مکتب آمده و کتب خود را برای فروش آورده بود که از سوی ادارۀ این لیسه همکاری شد.


در هفتۀ گذشته شاگردان صنف کمپیوتر برنامه های زیر را فراگرفته اند.


Examer: یکی از سایت هایی است که شاگردان میتوانند از طریق آن امتحان بدهند که این امتحان بصورت آنلاین گرفته شده و نمرات امتحان بعد از اتمام مدت زمان به شکل سریع به روی صفحۀ کمپیوتر ظاهر می گردد. به هر شاگرد یک اکونت و پسورد داده میشود تا با استفاده از آن بتواند در امتحان اشتراک نماید.


Filmannex: از سایت های بسیار مشهور در سطح جهان بوده که بیش از سه میلیون نفر اشتراک کننده دارد. فعالیت هایی که در این سایت انجام می یابد فیلم سازی و مقاله نویسی است. اشتراک کننده گان در سایت فیلم انکس از طریق فیلم های ساخته شده و مقالۀ خود میتوانند کسب در آمد نمایند. این برنامه تحت حمایۀ شرکت نرم افزاری افغان سیتادل به شاگردان مکاتب مختلف در سطح ولایات آموزش داده میشود.آنها با به اشتراک گذاری مقاله های خود در سایت های مختلف فیس بوک، تویتر، لینک اِن، تملر و سایت جیمیل کسب در آمد می نمایند.این پروگرام که توسط شرکت نرم افزاری افغان سیتادل در افغانستان تمدید میگردد تا حال توانسته است که بسیاری شاگردان مکاتب مختلف و علاقه مندان دیگر را در استفاده از برنامه های انترنتی ترن و آموزش دهند.


سیناریور نویسی یا فیلم نامه نویسی: این برنامه که به حمایۀ شرکت افغان سیتادل در دو مکتب محجوبه هروی و امیر علی شیر نوائی به راه افتاده است که شاگردان از مکاتب دیگر نیز به این پروگرام پیوسته اند.در اول از شاگردانی که میخواستند در این ورکشاپ یک ماهه اشتراک داشته باشند امتحان گرفته شده است و فعلاً به تعداد سی نفر در آن مشغول آموزش اند.مدت این برنامه سی روز بوده که در روز های جفت هفته یعنی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت دو بعد از ظهر الی ساعت چهار عصر توسط یکی از استادان پوهنحی ژورنالیزم برگزار میگردد.از همه مهم تر علت ایجاد این ورکشاپ را برگزار کننده گان بی کیفیتی فیلم های افغانی و نبود فیلم نویسان میخوانند.آنها میخواهند با آموزش این دختران در طی یک ماه به طور مسلکی آیندۀ سینمای افغانستان را پُر درخشش کنند, و بتوانند این دختران را در عرصۀ سناریور نویسی مسلکی نمایند.


شاگردان به علاقه مندی بسیار و با جدیت تمام مشغول آموزش اند و بسیاری از چیز ها را در مورد داستان نویسی ، قصه و حکایت آموخته اند.همچنان به آنها پروژ داده می شود. که در یک هفتۀ آینده از فکر خود داستانی را بنویسند. بازهم میتوان علاقه مندی فراوان دختران افغان را در پیشرفت دادن افغانستان و سهم گیری شان در همه عرصه ها مشاهده نمود.


 About the author

FatehHighSchool

Fateh High School was established in 2008. The school is located on Ferqe street and has 4 shifts (2 shifts for female and 2 shifts for male). It has 6,200 students, 160 teachers and 7 department in different fields.

Subscribe 0
160