رسانه های اجتماعی و اموزش پایدار هرات - افغانستان

Posted on at


در جریان هفته که گذاشت یک صنف جدید کمپیوتر برای شاگردان شروع شد. وتعدادی زیادی از شاگردان دوران لیسه در این صنف کمپیوتر اشتراک کردند و آنها در این کورس کمپیوتر سایت های اجتماعی را می آموزند.


 تعدادی زیادی شاگردان با سایت های اجتماعی آشنایی کامل پیدا کردند که سایت های اجتماعی چیست؟ و چگونه وارد آنها می شوند و کارکرد آنها چیست؟ و مقاله های جالب  و پر مفهوم وارد سایت Film Annex  میگذارند و با دیگر سایت ها به اشتراک میگذارند.علاوه بر هویت اجتماعی که از طریق تعاملات و روابط اجتماعی میان اعضای یک گروه بوجود می آید، روابط اجتماعی همچنین عامل مهمی برای شکل گیری سرمایه ی اجتماعی است. در واقع اعضای جامعه با بر قراری ارتباط با یکدیگر و پایدار ساختن آن، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق چیزهایی را کسب می کنند که به تنهایی قادر به دست یافتن به آنها نمی باشند. و یا با دشواری بسیار موفق به کسب آنها می شوند.


انسانها از طریق مجموعه ای از شبکه ها به هم متصل می شوند و تمایل دارند ارزشهای مشترکی با سایر اعضای آن شبکه داشته باشند. با گسترش شبکه ها نوعی دارایی برای افراد عضو بوجود می آید که می توان آن را به عنوان نوعی سرمایه مورد ملاحظه قرار داد. به عبارتی ایده ی اصلی سرمایه ی اجتماعی این است که شبکه های اجتماعی، ثروتی ارزشمند هستند. شبکه ها پایه ای برای انسجام اجتماعی بوجود می آورند؛ زیرا افراد را قادر می سازند تا با هم و نه فقط با افرادی که به صورت مستقیم می شناسند، برای کسب منفعت متقابل همکاری کنند.


 


دومین برتری خانواده اسلامی آنست که خانواده حاصل یک پیوند اجتماعی است. مدتی پیش از ازدواج دو نفر، یک پیوستگی اجتماعی بین خانواده‌های آنها ایجاد می‌شود. اما رابطه ی مخصوصی که ما آن را رابطه ی عاشقانه می‌شناسیم تنها پس از ازدواج آغاز شده و رشد می‌کند نه پیش از آن. پس از ازدواج فرد با نیت پرورش دادن این رابطه وارد زندگی می‌شود.


بنابراین برمبنای اصول اسلامی شانس بیشتری برای ایجاد رابطه‌ای صحیح میان زن و مرد وجود خواهد داشت. هنگامی که زن و مرد مسلمان با این هدف وارد رابطه می‌شوند فرصت بیشتری برای تطبیق دادن خود با امور زندگی دارند. آنها پیش از آن به یکدیگر تعهد داده‌‌اند و اکنون قصدی ندارند جز بهبود زندگی و برقراری رابطه ی عاشقانه با همسر. به این ترتیب می‌توانند خود را با شرایطی که لازمه زندگی خانوادگی است تطبیق دهند.
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160