المپیک کشتی ګانی: ترېخ – خوږ

Posted on at

This post is also available in:

د دی چی د المپیک نړیواله کمیته کشتی به المپیک لوبو ته بیا راوړی که نه شک می نه درلودلو. دغه هیاهوی چی د کشتی په اړه پورته شوی وو٫ کشتی یی ولرزوه ترڅو چی په خپل ځان کی دومواری فکر وکړی او مینی٫ لاسته راوړنی او اجتماعی شور جوړولو ته واچوی. هیڅ کوم بل ورزش ډیر حمایت نسبت د المپیک کشتی ګانی نه لری. زه فکر کوم چی موږ دغه ثبوت کړلو. اوس چی موږ بریالی شوی یو چی د حد نه زیاد راضی نه اوسو. موږ کولی شو د دی نه هم ښه اوسو.

زه ډیر د وزنی ګروهانو اصلاح په کشتی  کی یم. څرنکه چی زه اوس د ریږیدنی وخت او د وزن کمیدلو وخت کی تیرومه٫ اوس د یو ښه موقعیت موندلو کی د رقابتو لپاره یم. د پوهنتون وخت کی په ۲۰۰۰ کال کی یوه مقاله د ښځو ورزش په اړه چی خپره شوی وه په لیکنه او عکس کی لږ تر اندازه د ما په اړه یی یلی وو.

د ښځو کشتی د ۲۰۱۶ کال المپیک رقابتو لپاره دوی نوری وزنی ګروهانی به هم جوړی شی او تر هغه وخت به زه هم سلامتی لاسته راوړم. او په منظمه توکه به تمرین وکړم. زما د وزن کموالی ۵۵ کیلو ګرام ته پر ما باندی بد تاثیرات تیروی. زما مسابقه د منګولیا سره په لاندی لینګ کی ووینی:

 http://youtu.be/4oYixN3ZUPc

نویی وزنی ګروهانی د ښځو لپاره بدبختانه د نرانو وزنی ګروهانو کموالی قیمت باندی تمامه شوی دی. د لاندی ګروهانو نویو طرح سره شامل دی: د نرانو آزاده کشتی٫ د فرنګی کشتی او د ښځو آزاده کشتی د شپږو وزنی ګروهانی به اوسی. د نرانو برخه کی٫ وزنی ګروهانی یی ډیری لویی دی او د یو بل نه ډیر فرق لری. د دوی احساس درک کومه او هیله لرم چی زموږ بریالی د دوی د لکښت قیمت سره یوشان نه وی شوی. دغه هغه کشتی ده او زه.  غواړم چی د هغو ګټونکی اوسم. په دولسو تیرو کالو کی په درېو تیرو المپیکو کی٫ موږ د وزنی ګروهانو سره لږ رقابت وکړلو.

نوی پیشنهاد شوی وزنی ګروهانی د ۲۰۱۳ کال نړیواله مسابقاتو رای اخیستلو ته په دغه قرار دی:

د نرانو آزاده کشتی:

55kg - 121lbs

65kg - 143lbs

75kg - 165lbs

85kg - 187lbs

95kg - 209lbs

125kg - 275lbs

د ښځو آزده کشتی:

48kg - 105.6lbs

52kg - 114.4lbs

56kg - 123.2lbs

61kg - 134.2lbs

66kg - 145.2lbs

72kg - 158.4lbs

فرنګی آزاده کشتی:

57kg - 125.4lb

67kg - 147.4lbs

77kg - 169.4 lbs

87kg - 191.4lbs

97kg - 213.4lbs

130kg - 286lbs

د ۲۰۱۳ کال قهرمانی مسابقی په بوداپست کی وکوری.:  http://www.wrestling2013.com/en/ 

تویتر:  @Chick_Wrestler (https://twitter.com/Chick_Wrestler):

فیس بوک  https://www.facebook.com/leigh.jaynes.1:

 

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160