هرات د تاریخی ښار سره او د مهربانه او مېلمه پال خلکو سره

Posted on at

This post is also available in:

د ورځی ماځدیګر وو چی د یو لڼډ ورځنی خوب نه ویښ شوم او د کورنۍ یوی غړی زما نه یی وغوښتل چی د هرات موزی کتلو نه د پوهنتون پروګرام لپاره یی هلته ولاړ شی.

هلته می تاریخی آثار ولیدل. چی زه یی زما د ژوند تیرو وختونو دهو ته واچولمه. ځینی تاریخی آثار می هلته ولیدل٫ لکه قدیمی سکی او سفالی لوښی می ولیدل چی د دوو زرو کالو نه وو. یو شمیر د هغو نه د نورو نه هم ډیر تاریخی په نظر راسیدل. 

د احساس غرور می د دې نه چی زه د هغه ښار نه یم چی د لویی تاریخ سره٫ خلک د ستودنی تمدن سره او ډیر تاریخی ځایو سره چی د دغه هیواد تاریخی شیان ښایی٫ زه یی ونیولم. په تیرو کی٫ نړی د اقیانوس سره او هرات د دغه اقیانوس سره تشبیه کیدلو. د هریرود خروشانه دریای د دغه ښار مابینځ نه تیریږی.

هرات دوېم لوی ښار په نفوس کی په افغانستان کی وروسته د کابل نه دی. دغه ښار په حیث یو لویو افغانستان ښارو نه او یو د لویو زده کړی او روزنی مرکزو نه پیژندل شوی دی.

د یونسکو (UNICCO)سازمان ارزیابی پر اساس په ۲۰۰۹ کال کی هرات یو د زر ښارو د ژوند مساعده ښارو نه وټاکل شو. فارسی د هرات اوسیدونکو اصلی ژبه ده. که څه هم د نورو قومو نه هم خلک په کی ژوند کوی٫ مګر د دوی خبرو کولو ژبه فارسی ده. 

د هرات خلکو خبری ګویش٫ هراتی ګویش دی. که څه هم دغه ولایت د ایران هیواد سره هم مرزه او ډیر مهاجرتونه هم د دغه ولایت نه ایران ته کیږی. په دغه سبب ډیر ایران فرهنګی تاثیرونه  په ویژه د ګویش باندی یی کړی دی. 

تاریخی ځایونه کولی شو د هرات هر ځای کی وکورو چی مهمترنه بناګانی یی دا دی: د جام منارو نه٫ هرات قلعه او نور... 

کله چی د راتللو په حال کی د هرات موزیم نه وم٫ د هرات هره کونج کی می د خوابه عبدالله انصاری حضور  چی نامتو په نامه د هرات پیر٫ دانشمند او د هرات باستانی پیر باندی می احساس کولو. 
 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160