آموزش پایدار و سواد دیجیتالی ؛ هرات - افغانستان

Posted on at


شاگردان ورزشی مکتب باغ نظرگاه برای آمده ساختن مسابقه تمرین بسکتبال داشتند. مسابقه مضمون فزیک بین شاگردان صنوف یازده برگزار شد٫ که موفقانه به پایان رسید. همچنان فعالیت های که د صنف کامپیوتر داشتیم اینکه٫ استاد کمپیوتر در حال آموزش دادن سایت های اجتماعی هستند٫ و بیشتری از شاگردان با سایت های اجتماعی کار می کنند٫ بلاگ مینویسند و آنها داخل حسابFilm Annex   خویش میگذارند. و بعضی از آنها به فیلمنامه نویسی مشغول هستند.به نام خداوند که انسان را از خون بسته آفرید ودر آن روح خودش را دمید و چهل شبانه روز آن را بارور ساخت. از آغاز خلقت تا زمان حال همواره در جوامع مختلف و در زمان های گوناگون ظلم وستم و بی عدالتی به وفور دیده می شود. و آغاز این بی عدالتی را باید از قابیل دانست که تا کنون ادامه یافته ونمود رفتاری آن را در این قرن به شکل استعمار جدید می بینیم. پس وظیفه ما در این میان چیست؟ در این زمان یکی از وظایف ابتدایی ما که بسیار مهم است. همان بررسی راه های جلوگیری از ظلم و ستم به مفهوم عدالت و مسایل حقوقی آن و عوامل انحراف از عدالت توجه می دهیم. "مفهوم عدالت" در دیدگاه انسانی حقیقتی عدالت به نام قانون نمودار شده است. مفهوم عدالت نیز برای او مطرح شده است زیرا عدالت عبارت است از رفتار مطابق قانون". این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است؛


سیستم حل منازعات محلی جدا از نهاد های دولتی فعالیت نمی نماید. فعالین دولت و اجتماع به سطح ولسوالی و قریه جات اغلب یکجا باهم برای حل منازعات و فراهم نمودن عدالت به طرفین در گیر کار میکنند.روابط قومی میان فعالین حل منازعات و ولسوال موجود است, ولسوال اغلب نقش دربان را بازی میکند زمانیکه منازعه کنندگان میخواهند قضیه را به نظام عدلی ببرند, ممکن خودش در روند های سیستم حل منازعات محلی اشتراک کند, قضایای را که به وی آورده می شوند ممکن به بزرگان اجتماع رجوع کنند و بعضی اوقات اسناد تصمیم گیری را از سیستم حل منازعات محلی بدست آورند.


پس عدالت دربین اقوام مختلف و تمام نقاط افغانستان باید یکسان باشد تمام دوایر دولت به همه مردم باید یکسان عدالت داشته باشند حق مردم غریب را نخورند, عدالت و حقوق  وظیفه ی هر فرد افغان است که مراعات کند که وجدان شان آنها را اذیت نکند و همیشه وجدان راحت داشته باشند و به خوبی زندگی شان را سپری کنند.
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160