عدالت او زده کړه په ټولنه کی

Posted on at


د باغ نظر ګاه لیسی ورزشی زده کونکی د بسکتبال مسابقی لپاره یی تمرین او چمتوالی نیولوه. د فزیک مضمون مسابقه د یولسم ټولکیو مابینځ کی برګزاره شوله٫ چی په موفقه توکه پای ته ورسیدله. او هم هغه فعالیتونه مو چی په کامپیوټر ټولکی کی درلودل دای چی٫ د کامپیوټر ښوونکی د اجتماعی سایتونو درس ورکول باندی بوخت وو٫ و ډیرو زده کونکو د اجتماعی سایتو سره یی کار کولو٫ بلاګونه یی لیکل او هغه یی د انکس فلم خپل حساب کی یی اچول. او ځینو یی د سناریو لیکلو باندی بوخت ول.په نامه د هغه خدای چی انسان یی د بسته وینی نه پیدا کړی او هغو ته یی روح ورکړله او څلویښت ورځی باندیی بارور کړلو. د خلقت لومړۍ ورځی نه تر اوسه په مختلفو ټولنو کی او په مختلفو وختونوکی ظلم او بی عدالتی ډیر لیدل کیږی. او د دغه بی عدالتی پیل باید د قابیل نه زده کړو چی تر اوسه ادامه لری او د هغه ډول نمود اوس په دغه پیړی کی په نوی استعماری توکه یی وینو. پس زموږ دنده په دغه اړه څه ده؟  په دغه وخت کی زموږ یوه لومړنۍ دندی چی ډیره مهمه ده. هماغه بررسیانی او مخ نیونه د ظلم او ستم نه د عدالت او حقوقی مسایلو په مفهومه او د عدالت انحراف عوامل توجه ورکوو. (د عدالت مفهوم) د حقیقتی انسان نظر باندی٫ عدالت په نامه د قانون ښودل کیږی. د عدالت مفهوم هم ورته مطرح شوی دی ځکه عدالت یعنی رویه مطابق د قانون. دغه تعریف زما به نظر باندی جامع تعریف دی٫


د محلی نښتو حل سیستم د دولتی نهادونو جدا فعالیت نه کوی. د دولت او ټولنی فعالین د ولسوالی او قریه جاتو په سطح باندی معمولا د یو بل سره د نښتو حل کولو لپاره او د عدالت راوړلو ته د طرفینو مابینځ کی راوړی.قومی اړیکه د نښتو حل فعالین او والسول تر منځ شته ده٫والسوال اکثرا د دروازبان نقش لری کله چی نښتو کونکی غواړی قضیه عدلی نظام ته یوسی٫ ممکن لری خپله یی د محلی نښتو حل سیستم کی ګډون ونیسی. هغه قضیی چی ورته راوړل کیږی ممکن دی د ټولنی لویانو ته رجوع وکړی او ځینی وختونه د تصمیم نیولو اسناد د محلی نښتر حل سیستم نه لاسته راوړی.


پس باید عدالت د مختلفو قومونو او د افغانستان ټولو ځایونو کی یوشان اوسی ټول دوالتی ځایونه ټولو خلکو ته یوشان اوسی د غریبو خلکو حق ونخوړی٬ عدالت او حقوق د هر یو افغان دنده ده چی مراعات یی کړی چی وجدان یی دوی اذیت نکړی او تل آرامه وجدان ولری او په ښه توکه خپل ژوند تیر کړی. 
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160