فناوری اطلاعات و سواد دیجیتالی در مکاتب افغانستان ؛ اموزش پایدار

Posted on at


هر چند کمبود های زیادی هنوز نظام آموزشی افغانستان را رنج می دهند، ولی تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته اند، تا حدودی پاسخی به نیازمندی های اولیه آموزشی ارائه کرده و موجب رضایت مردم و شاگردان گردیده است. مسولان مدعی اند که تا ده سال آینده تمام اداره های عامه افغانستان و مکاتب  را با فناوری اطلاعاتی مجهز کرده و نظام آموزشی افغانستان را به شکل برقی تنظیم و مدیریت خواهند کرد.


در صورتیکه مکاتب افغانستان به اینترنت وصل شوند و دانش آموزان بتوانند از این فن آوری استفاده کنند، سطح آموزشی نیز خود به خود بالا خواهد رفت، چرا که دانش آموزان می توانند با استفاده از اینترنت به منابع به روز مراجعه نموده و معلومات تازه ای را کسب کنند.همچنان در صنف کامپیوتر آشنایی  شاگردان با انترنت به خصوص به بخش مقاله نویسی در تار نمایی filmannex, examer content creator زیاد شد. و شاگردان با علاقه مندی هر چه بیشتر مصروف نوشتن مقالات خود به داخل این تارنما ها اند. که نوشتن این مقالات باعث میشود که شاگردان کسب درآمد نموده و پیشرفت کرده و ا ز جمله اشخاص فعال جامعه شوند . و همچنان  شاگردان مصروف آمادگی به مسابقات  درسی که در بین مکاتب برگزار میشود می باشند.


و همچنان اداره مکتب مصروف ارزیابی استادان از صنوف درسی شان میباشد. و از بهترین استاد از طرف معارف تقدیر به عمل می آید.
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160