اعتیاد در بانوان و موانع فراراه ترک آن

Posted on at


اعتیاد به مواد مخدر همانند مردان بسیاری از بانوان را در سراسر جهان رنج میدهد و افغانستان نیز ازین قاعده مثتثنی نیست و با وجود مراکز مبارزه با اعتیاد هرچند کم؛ باز هم روز به روز به تعداد آنها افزوده میشود، با این تفاوت که متأسفانه جامعه افغانی به زنان معتاد به چشم زنان غیر اخلاقی نگاه میکنند اما این اعتیاد را در مردان یک مریضی میدانند که واکنش ها و طرز دید به بانوان معتاد بسیار سخت گیرانه و منفی گرایانه تر است.



البته این اعتیاد ضرر های بیشتری به بانوان وارد میکند که میتوان به ابتلا به ایدس، اختلالات روانی مثل (افسردگی، خودکشی، اضطراب، از دست دادن اعتماد به نفس، منفی گرایی فکری ...) اشاره کرد.



البته این اعتیاد در زنان عوارض اجتماعی را نیز به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها از دست دادن خانواده است. چون زنان ذاتاً دارای عاطفه و مهربانی هستند و در هنگام اعتیاد این عاطفه در آنها تضعیف میشود و احساس بی میلی نسبت به خانواده و اطرافیان به آنها دست میدهد و درین حال است که خانواده به سرعت از بین میرود و اعضای آن پراگنده میگردد و حتی امکان مبتلا شدن اعضای خانواده نیز وجود دارد.


مشکل اساسی در راستای درمان معتادان مخصوصاً (بانوان) نبود فرد همراز و خیرخواه است که بتواند با تکنیک های خوب و مناسب فرد معتاد را به ترک تشویق کند و تا اخیر این مرحله در کنارش بماند و با محیا کردن امکانات و سهولت ها او را درین راه یاری رساند و البته نبود و یا هم کمبود مراکز درمانی نیز یکی دیگر از مشکلات جدی و مانع عمده فرا راه درمان این بانوان است.


فقر به نوبه خود میتواند به عنوان یک مانع مطرح شود زیرا مراکز درمانی که به کیفیت خوب فعالیت میکنند اکثراً هزینه های زیادی را برای بانوان معتاد به همراه دارد، لذاست که بانوان معتاد جرأت مراجعه به این مراکز را ندارند.


رفتار خشونت آمیز خانواده و اطرافیان نسبت به بانوان معتاد به مراتب بیشتر از مردان معتاد است و کسی حتی نمیخواهد با آنها به آرامی سخن بزند چه برسد به اینکه آنها را در ترک اعتیاد کمک کند و درک و همدلی نسبت به آنها کمتر دیده میشود.



به هر صورت بانوان افغان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند که مشکل اعتیاد به مواد مخدر نیز یکی از حیاتی ترین مشکلات آنها به شمار میرود که روزانه زندگی بسیاری ازین بانوان را تیره و تار میسازد و متأسفانه روز به روز به تعداد آنها اضافه میشود. من مسئولیت خود دانستم تا با ذکر بعضی مشکلات و موانع جدی در جهت درمان بانوان معتاد و تقویت روحیه همکاری جامعه و مردم با معتادین به این بانوان کمک کنم.




به امید جهانی به دور از مواد مخدر و مردمان شادمانش !


                                                                 نویسنده: محمد کمیل "جوادی"



About the author

JawadiKumail

My name is Mohammad Kumail Jawadi, I am studying Computer Science Faculty at Kabul University and working as a blogger at Film Annex, I love my home land “Afghanistan” and its citizens, I like to have relationship with my nice compatriots and other excellent people.

Subscribe 0
160