سرود ملی افغانستان

Posted on at


تاریخچه


 در زمان سلطنت حبيب الله كلكاني (پسر سقاو) درسال ١٩٢٩ سرود ملى وجود نداشت


اولین سرود ملى افغانستان درزمان سلطنت( شاه امان الله) در دههٔ بيست به سبک موسیقی غربی به زبان پشتو سروده شد. اما بعداً در زمان سلطنت محمد نادر خان در سالهاى ١٩٣٣ سرودملى به زبان پشتو و به سبک نظامى خوانده می شد. و در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه بين سالهاى ١٩٣٣ تا ١٩٧٣ سرود ملى بدون الفاظ توسط موسیقی نواخته می شد


    


سرود ملی برحال افغانستان


دا وطن افغانستان دی                دا عزت د هر افغان دی


کور د سولی کور د توری               هر بچی یی قهرمان دی


دا وطن د تولو کور دی                      د بلوچو د ازبکو


د پشتون او هزاره وو                         د ترکمنو د تاجکو


ورسره عرب، گوجر دی                       پامیریان، نورستانیان


براهوی دی، قزلباش دی                   هم ایماق، هم پشه ییان


دا هیواد به تل زلیژی                        لکه لمر پرشنه آسمان


په سینه کی د آسیا به                    لکه زره وی جاویدان


نوم د حق مودی رهبر                     وایو الله اکبر وایو الله اکبر
ترجمه فارسی


این کشور افغانستان است                    این عزت هر افغان است


میهن صلح، جایگاه شمشیر                  هر فرزندش قهرمان است


این کشور میهن همه است                    از بلوچ، از ازبکها


از پشتون، هزاره‌ها                            از ترکمن و تاجیکها


هم عرب و گوجرها                           پامیری، نورستانیها


براهویی است و قزلباش                     هم ایماق و پشه‌ئیان


این کشور همیشه تابان خواهد بود        مثل آفتاب در آسمان کبود


در سینهٔ آسیا                                  مثل قلب جاویدان


نام حق است ما را رهبر                    می‌گوییم الله اکبر، می‌گوییم الله اکبر

About the author

Aziztokhi

Aziz Ahmad was born in Herat-Afghanistan. He is graduated from Soltan High school in 2010 From Herat City. Aziz is studying Computer Science field in a Higher Education University in Herat-Afghanistan Aziz Tokhi has ability to speak and write in these 3 language Dari, Pashto, English.

Subscribe 0
160