آموزش و اقتصاد پایدار برای زنان در افغانستان

Posted on at


طبق گذارشات هفته گذشته درین هفته درمکتب لسیه ملکه جلالی یک محفل با شکوه به مناسبت از روزجهانی معلم تجلیل به عمل آمد. که ازطرف ریاست معارف و مدیره مکتب برای تمام استادان  گرامی تقدیر نامه اهدا شد. وازطرف استادان قدردانی به عمل آمد. همچنان مدیره مکتب درین هفته مصروف درست نمودن برگزاری مسابقات درسی شاگردان بود. از بررسی های دیگر این لیسه, رسیده گی به فضای سبز مکتب، بررسی از اتاق صحی مکتب، تدویر جلسات هفته وار اداری، اشتراک مدیره مکتب در جلسه شورای متعلمین بود.درین هفته شاگردان صنوف 11،12 مکتب درصنف کامپیوتر مصروف آموختن دروس شان بودند٫ و برایشان درست نمودن ایمل تدریس شد.اما شاگردان علاقه مندی خاصی ازخود نشان نمیدهند٫ بخاطریکه در این مکتب بیشترین شاگردان سطح سویه تحصیلی شان خیلی پائین می باشد. و شاگردان به فقر و بیچاره گی زندگی میکنند.  و آنان امکانات تحصیلی را ندارند که به خانه های خود چیزی که به مکتب میآموزند٫ تمرین نمایند.  و اجازه هم ندارند که به جاهای دیگر رفته مشکلات خویش را حل نمایند. اما به هر حال شاگردان صنوف یازدهم نسبت به شاگردان صنوف داوزدهم بهتر می باشند. بخاطری که شاگردان صنوف داوزدهم مصروف آمادگی گرفتن به امتحان کانکور می باشند و آنقدر دلچسپی به کامپیوتر ندارند.
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160