فلم نامه لیکل او د پیسو لاسته راوړنه په افغانستان کی

Posted on at


نن د ټکنالوجی علم او استفاده کول د ټکنالوجی د یو کرمه ورځنی بحثونو نه د خلکو مابینځ کی دی. او ټول خلک لکه ښوونکی٫ زده کونکی٫ او معموله خلک کوښښ کوی٫ ترڅو چی د دغه علم زده کولو سره د ټکنالوجی نړی سره یوځای شی.


څرنکه چی ټول پوهیږو چی د انټرنټ نه استفاده کول چی د ټکنالوجی علم یو پرمختکونو نه دی٫ او د ټولو خلکو مابینځ کی ډیر کاربرد لری او د انترنټ هغه برخی نه چی ډیر خلک کار اخلی اجتماعی شبکی دی.اجتماعی شبکی یو نوی او مهمه مهارت ټولو او حتی هغو کسانو ته چی د ټکنالوجی پورته درک نه لری٫ موبدل شوی دی. او هم ډیر تاثیر یی د تجارت٫ لاسته راوړنو او انترنټی کارونو باندی دلودلو. د دغه شبکو له لارو خپلی د کسب او کار موضوع ګانی  د نورو سره په  ګډون کښښدی چی د ستاسو د تجارت پرمختک سبب وکرځی.


نن د میلیونونو کاربر لاسرسنی د رسانو او اجتماعی شبکو سره په ټوله نړی کی سبب شوی ده چی دغه رسانی د ډیرو خلکو او مدرن ټولنو خاصه پاملرنه لاندی راشی. او د خاصه محبوبیت نه په خصوصه توکه د ځوان نسل مابینځ کی دی. د دغه رسانو صحیح پیژندنه٫ سبب کیږی ترڅو چی د دو نه هم ډیر کاربران وکولی شی د دغه شیانو نه کټه ور او مؤثره استفاده ولری.هغه ښوونځیان چی د انکس فلم پوښښ لاندی دی په هغو ښوونځیو کی د کامپیوتر٫ اجتماعی رسانو او فلم جوړول درس ورکول کیږی. او د ښوونځیانو زده کونکی د دغه کورسونو ویلو سره ډیره مینه د خپل ځان نه ښودلی. څرنکه چی ښودل کیږی. څرنکه چی لیدل کیږی یو شمیر ډیر زده کونکی په دغه کورسونو کی درس وایی او وایی٫ چی زموږ مینه د دغه دوو کورسونو سره د فلم جوړولو نسبت باندی ډیره ده. او هغه دلیل چی فلم جوړول یی خوښ نه دی لکه چی وایی٫ که موږ وغواړو فلم جوړول مخته بوځو امکانات یی په لاس کی نه لرو او هم شریط موږ ته آماده نه دی.په دغه صورت کی دوی ټولو د کامپیوټر او اجتماعی رسانو کورسونو کی ګډون کړی دی او ډیر فعالیتونه یی په اجتماعی رسانو کی درلودل.About the author

FatehHighSchool

Fateh High School was established in 2008. The school is located on Ferqe street and has 4 shifts (2 shifts for female and 2 shifts for male). It has 6,200 students, 160 teachers and 7 department in different fields.

Subscribe 0
160