جایگاه زن در اسلام و غرب

Posted on at


زن از دیدگاه اسلام و غرب:


در مقدمه همی بس که اگر مادرم نبود من هم در کار نبودم، و مادرم هم یک زن است و جهانی که امروز به این وسعت و عظمت به گردش است زنان رول مهم و مستقیمی در آن دارند، اما من میخواهم نقاب غربیان را در نوع دید شان نسبت به مادران جامعه (زن) از چهره شان دور کنم، تعریفی که آنها از زن ارائه میکنند آیا واقعاً همان است که خود به آن معتقدند؟


به هر حال زن از نظر اسلام، جوهر هستی، عامل اساسی انکشاف هستی و بخش مهمی از جامعه است. اسلام در جهت تأمین حقوق زن هیچ کاستی را نمیپذیرد.غربیان که خود را وارث تمدن کنونی بشر میدانند، و ادعا دارند با مفکوره های شان، انسان صده حاضر را به تکامل رسانده اند و در جهت تفویض حقوق زنان به آنها پیشقدم هستند، سالها با جهالت تمام به این مسئله مینگریستند و هم اکنون هم از طریق بحث های با چهره زیبا اما اصلیت زشت، مسائل همچون تساوی حقوق زن و مرد و چندین و چند دیگری را مطرح مینمایند و به زن ضربه میزنند. همین ها بودند و همین ها هستند که هر نوع ظلم و فساد را بالای زنان میکردند و حفظ کرامت زن چه که حتی زن را انسان، تصور نمیکردند و مثل جنس آنرا تبادله میکردند و هرگونه رفتار را با آنها حق خود میدانستند. حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ... آنها اصلاٌ در نظر گرفته نمیشد. مواردی را که ذکر کردم تنها مربوط به اروپای قرون اولیه نیست، بلکه حتی در قرون وسطی و قرون اخیر نیز اتفاق می افتاد. تاریخ گواه این حوادث است، چنانچه همین گروه که امروزه به آنها (روشنفکر) میگویند کنفرانسی را در پاریس برگذار کردند که آیا زن انسان است یا نه؟که بعد از جنجال ها و کشمکش های زیاد به این نتیجه دست پیدا کردند که زن انسان است و روح دارد اما از نوع حیوانی. که برای خدمت به مرد ها آفریده شده است. مواردی این چنینی بسیار است اما من بنا بر موجودیت قانون Copy ، Paste  فیلم انکس نمیتوانم حتی با ذکر منبع، آنها را ذکر کنم و ...


اما همین اسلام که امروز سعی میشود چهره زشت از آن به نمایش گذاشته شود مدام به عنوان یک مدافع جدی از حقوق مشروع زنان در پی احقاق حقوق آنها بوده است و سالها با جهالت عرب که حتی زنده به گور کردن زنان و دختران را جایز میدانستند مبارزه کرده است. اسلام با توجه به طبیعت زن و خصوصیاتی که خداوند در نهادش قرار داده، کرامت زن را تضمین کرده است و حقوق و شأن زنان را در نظر گرفته است، حالانکه غرب به بیرحمانه ترین شکل ممکن بدون در نظرداشت طبیعت زن تحت عنوان مساوات زن و مرد آگاهانه و هدفمند به زن ضربه میزنند. مشکلات زنان جوامع غربی در دنیای نوین امروزی خود، بیانگر این حقیقت بزرگ است، اما بانوان مسلمان با اطمینان کامل در فضای مصئون، از تمامی حقوق مشروع شان برخوردار هستند و ازین وضع رضایت کامل دارند زیرا اسلام را دین معتدل و میانه رو میپندارند.                                                                                        پایان


                                                                         نویسنده: محمد کمیل "جوادی"About the author

JawadiKumail

My name is Mohammad Kumail Jawadi, I am studying Computer Science Faculty at Kabul University and working as a blogger at Film Annex, I love my home land “Afghanistan” and its citizens, I like to have relationship with my nice compatriots and other excellent people.

Subscribe 0
160