(ښوونکی (د خدای بهترینه ډالۍ)

Posted on at


د ښوونکی په ورځ باندی د محجوبی هروی لیسی اداره او د اداره غړیو٬ سرمعلمینو٬ ښوونکو او فعاله زده کونکو د لیسی پرمختک شورا سره یو محفل یی جوړ کړی وو چی د ټولو جشنو او محافلو نامزد په دغه لسی کی وو. په دغه لیسه کی د دغه مبارکی ورځی نه په ډیره ښه توکه د پوهحنی رئیس د اداری غړیو او همکارانو سره٬ د پوهحنی ظرفیتو لوړتیا برخی٫ د ښار پوهحنی ریاست٫ مخابراتو ریاست٬ د دولتی او غیر دولتی اداراتو مشرانو٬ د دغه لیسی پرمختک شورا غړیو٫ د زده کونکی پلار او مور٫ ښوونکو ګډون سره دغه محفل برګزاره شولو. او په دغه محفل کی ټولو د زده کونکی او ښوونکو ښو خبرو ته یی غږ نیولی وو او د ښوونکی مبارکی ورځی نه یی تجلیل ونیولو.دغه محفل د قرآن عظیم الشان قرات سره ٬ او د هیواد ملی سرو غږ نیولو ته پیل شولو. د دغه لیسی مدیری مېرمن سیما جان دهزاد یو ګزارش یی د اداری او لیسی برخی فعالیتونو نه یی ارائه کړلو. او دغه مبارکه ورځه یی ټولو ښوونکو ته مبارکی وویله. د پوهحنی رئیس٫ ښاغلی عبدالواحد مخلص٫ ښاغلی معین صبور د معارف استازی د معارف وزیر ویلو بیانی سره یی د محفل سخنرانانو نه ول. د دغه لیسی ابتدایی زده کونکو او هم د اتم ټولکی زده کونکو د ښوونکو ورځی په اړه یی سرود وویلو.قدیر صالحی د پوهحنی برخه کی٫ پرستو رحمانی د دغه لیسی زده کونکو شورا رئیسه د یو شعر ویلو سره یی زده کونکو یی مخاطب کړل او ورته یی دغه مبارکه ورځه مبارکی وویله.


د دغه محفل آخر کی د انعامو ورکولو سره میلمنو ته خلاص شولو.باید یادونه وکړم چی هر کال د دغه مبارکی ورځی نه په ډیره ښه توکه محفلونه برګزاره کیږی. او هم د دغه ورځی تجلیلولو نه د محجوبی هروی لیسی عمده دندو نه بلل کیږی. او سږ کال هم د دغه مبارکی ورځی نه محفل نیول شولو. 
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160