ښوونځی جوړول په افغانستان کی کولی شی تاسو کارنګی تالار ته بوځی

Posted on at

This post is also available in:

فرشته فروغ د انکس ښځي شبکی نه٬ ایرن ګلفادن (Eren Gulfidan) د انکس فلم شبکی نه٬ مایکل سوینی (Michael Sweeny) د انکس شبکی هدفمنده تجارتی برخی نه او فرانسسکو رولی (Francesco Rulli) انکس فلم شبکی نه

سه شنبه د کلییشه ای سوالونو شپه٫ څرنکه کار نیګی (Carnegie) تالار ته ننوځو؟  می ستونزی ته بوتللو. ځواب یی دا دی: زیار وباسی. زیار وباسی.

:تقریبا یو کال مخته ښاغلی فرانسسکو رولی (Francesco rulli)  زه یی د خپل پروګرام ته چی د افغانستان ښوونځیو لپاره دی ونیولم

سه شنبه زموږ د کار نتیجی څرګندولو شپه وه چی موږ وکولی شو نوی محبت مو د افغانستان موسیقی او فرهنګ سره د نوی ملګری سره مو مېرمن فرشته فروغ چی د ۲۰۱۲ کال نوامبر میاښت کی نیویورک ته راغلی ده جشن ونیسو.

په دغه مراسم کی د سه شنبه ورځی فوریی (February)  دولسم باندی د افغانستان موسیقی ملی موسسه زده کونکی اجرا یی وکړله. که څه هم ډیری سندری غربی قدیمی وی٬ مګر زده کونکو د افغانستان موسیقی سنتی شیانو نه یی لکه رباب او سه تار د یو سلسله سندیزی بدلونونه یی کار واخیستلو ترڅو چی سنتی ښی سندری تولید کړی. دغه غونډه د زده کونکو یوه کرځیدنه ده چی د خپلی خاصه موسیقی سره لکه بهرنی وزارت او نړیواله بانک ځایو ته راځی. د افغانستان موسیقی ملی ښوونځی د سرمست باندی په لاره اچول شوی ده چی نن هم مدیریت یی په لاس کی لری. دغه یو د موسیقی زده کړی وړیا مرکز دی چی زده کونکی د مختلفو خلک لکه ماشومان٬ یتیم او د کوچی وړکی د موسیقی زده کړی لپاره دغه مرکز ته راځی. د دغه ښوونځی ۱/۳ زده کونکی یی نجونی دی او ډیر یی ځوانان دی. د دغه ښوونځی نوازندګان زده کونکی د لس کلنو نه تر ۲۱ کلنو پوری دی. د زده کونکو دغه کرځیدنه د مری لند (Maryland) ځوانانو قدیمی نوازندګان او د اسکارزدیل (Scarsdale) مدرسی نوازندګانو طبقی نه هم شته دی چی د مالی منابع برخی ټولولو کی ورته کمک رسوی. 

 

د طالبانو رژیم په وخت کی موسیقی ورکه شوی وه او د موسیقی ټولو ډولونو زده کول منع وو. د افغانستان موسیقی ملی زده کړه په ۲۰۱۰ کال کی پرانیستل شوله ترڅو چی مینه وال زده کوونکو ته لکه نجونو او هلکانو ته چی څو کالونه نادیده نیول شوی وه درس ورکړی.

دغه لومړنۍ پروګرام نه دی چی د غیر سنتی زده کړه افغانستان ته راوړی. افغان پرمختک پروګرام یو ابتکاری پروګارم د انکس فلم له خوا نه دی چی زده کونکو ته کمک رسوی ترڅو چی انټرنت او اجتماعی رسانو سره وصل کړی دی. دغه پروګرام زده کونکی د انترنټ سره یوځای کوی او په خاصه توکه نجونو زده کونکو ته دغه وخت فراهمکوی ترڅو چی حرفه ای زده کړی٬ زده کړی. د افغانستان ميرمنی ډیر وختونه یی د زده کړی نه سترګی پټی کړی دی٬ هغه حقیقت چی د افغان پرمختک پروګرام او د افغانستان موسیقی ملی ښوونځی هیله لری ترڅو چی هغه بدل کړی. 

افغان پرمختکه پروګرام یو مرتبطه پروګرام د انکس ښځی سره دی. انکس ښځی شبکه یوه نویی جوړول شوی تارنما د انکس فلم شبکی له خوا نه ده. انکس ښځی شبکه یوه تارنما ده چی د مېرمنو توانمند کولو لپاره په افغانستان او منځنی آسیا نورو هیوادونو کی جوړ شوی دی. دغه شبکه مېرمنی د پرمختک په لور هیوادنو کی تشویق کوی ترڅو چی موضوع ګانی لکه فلم او مقالی جوړی کړی او د آنلاینه موضوع ګانو مدیریت سره یی پیسی لاسته راوړی. دغه مستقله نمونه یو منطقی قدم د افغان پرمختکی پروګرام همکاره فارغ التحصیلانو لپاره دی. دغه شبکه د تارنمای نه یی لری تللی دی او په لنک ان (Linked in) شبکه یی یو ګروه جوړ کړی دی چی د مېرمنو توانمند کولو مینه وال دی.

که څه د موسیقی او یا اجتماعی رسانو باندی٬ د افغانستان ځوانانو توانمند کول د نظرونو شیانو لپاره یی او د قصو ویلو لپاره یی په یوه اندازه باندی لوی دی. کمک د افغانستان ځوانانو لپاره ترڅو چی په خپل پښو باندی ودریږی کولی شی ټول هېواد کمک کړی. ابتکاری پروګرامونه لکه د افغان پرمختکه پروګرام او د افغانستان موسیقی ملی ښوونځی٬ د افغانستان ښتمن تاریخ ویلو سره د دغه خلکو فرهنګ٬ سازمانو او د نړی ټولو خلکو ته معرفی کوی. ځینی وختونه کولی شی دوی کار نګی (Carnegie) تالار ته ورسوی. 

Read the original New York Times article here.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160