د انکس فلم نه تر د ورځ پاڼو او زده کړه په ټولنه کی

Posted on at

This post is also available in:

په انکس فلم کی کولی شی یو هسته د فلم جوړونکو نه موندو چی په منظمه توکه مقالی او ویدیوګانی بارګذاری کوی. دوی د امتیاز پر اساس چی لاسته راړوی یی پیسی لاسته راوړی او دغه تارنما د کاربرانو لپاره د کار اثرونو نمایش وخت ورته ورکوی. مګر ټول دا نه دی. انکس فلم یوه آموزنده تجربه٫ د اطلاعاتو رد او بدل لپاره ځای د نورو فلم جوړونکو سره٫ او هم د لار د شهرت لپاره ده!

د زده کړی تجربه

په انکس فلم کی فلم جوړونکی خپل مهارتونه ارزیابی کوی او زده کوی یی چی څرنکه هغو ته پرمختک ورکړی. دوی د نورو موجوده مقالو او ویدیو استفادی نه په انکس فلم کی د فلم جوړونکو په اړه او د اجتماعی رسانو پرمختک نه د ویژه امتیاز کار استفادی نه پوهه لاسته راوړی. څو ورځی مخته کوین پاری (Kevin Parry) فلم جوړونکی په خپل یو بلاګ کی یی داسی لیکلی وو. ( فعاله او په فهرست کی پاتی کیدل په انکس فلم کی نه تنها زما درآمد پورته وړی٫ مګر مثبه تاثیر هم زما د حضور نه په اجتماعی رسانو او د نړی فلم جوړونکو باندی هم کښښدی.) هغو هم په دغه اړه ویلی دی چی د ګډون لپاره د انکس رسانه (Annex Press)  کی د څو مقالو په اړه د فلم جوړولو٫ اجتماعی رسانی او فلم صنعت په اړه فکر وکړو او د فلم جوړولو لارو په اړه او د فلمو خپرولو مرحلو په اړه می ډیر زده کړل.  

د فلم جوړولو په ټولنه کی

انکس فلم٬ فلم جوړونکی د ټولی نړی نه د متفاوته حرفه ای زمینی سره د مستند فلم جوړولو نه تر فیشن٬ انیمیشن او یا هم داستانی فلمونه پوری قبول کوی یی. د انکس فلم اجتماعی تارنما برخی مرور باندی چی د نقش او یا د هیواد پر اساس باندی دسته بندی شوی دی٬ فلم جوړونکی کول شی د یو بل مقالی ولولی او د یو بل فلمونه وکوری. د یو بل سره خبری وکړی٫ خپلی تجربی د یو بل سره شریکی کړی او د یو سودمند اړیکی جوړونکی سبب دغه صنعت ته ش.

کیوین پاری په یو بل بلاګ کی یی لیکی: (په تازه د نورو فلم جوړونکو سره په اړیکه وم او په ورځنی توکه می نویی درونمایی لاسته راوړم. انکس فلم د یو فلم جوړونکی اجتماع سره د انفرادی کاربرانو جذبولو سره٫ چی غواړی په دغه تارنما کی خپل فعالیت ډیر کړی٫ موفقه وو.) موږ په تازګی یوه ګروه په لنک ان  اجتماعی رسانه کی په لاره اچولی ده ترڅو چی فلم جوړونکی مو په کی د یو بل سره ټول شی. فل جوړونکی کولی شی خپل فلمونه او مقاله په یو ډیره اندازه کی په ګډون یی کښښدی او د یو بل نه کتنه وکړی. 

شهرت ستاسو نیږدی کی دی

انکس فلم فقط یوه ګزینه د شهرت لاسته راوړلو ته د فلم جوړونکو باندی مو نه ده. د انکس فلم نه تر د اجتماعی رسانو او ورځ پاڼو پوری نور وړوکی ګامونه هم په مینځ کی شته دی. ښاغلی تام چیمیاک (Tom Chimiak) فلم جوړونکی په خپلی یوی آخره مقاله کی په دغه اړه داسی ویلی دی. (انکس فلم تارنما یو حیاتی ځای د درونمایو نمایش٫ خوښولو او کتنی ته او هم وړاندی کول یی د فلم جشنوارو ته موبدله شوی ده.) هغه یو لڼډ فلم یی مثال راوړی چی په اجتماعی رسانو کی په خپل ځان او مدرسی یی پرمختک ورکړل شوی دی او هغه یی یو فلم جشنواری ته هم وړاندی کړلو. په دغه اساس یوه مقاله یی د یوی محلی ورځ پاڼی باندی قرار داد شولو٫ او وروسته پوهنتون یی په دغه اړه یوه رسانه ای ناسته برګزاره کړله. ترڅو چی دغه فلم ته په تویتر کی پرمخت ورکړل شو او نوی ننداره کونکی کی یی خپل ځان ته جذب کړل. ښاغلی مارک کاکزویسکی (Mark Kuczewski) زموږ یو بل فلم جوړونکی دی٬ چی د خپلو کارونو په اړه یی د خپل هیواد بریتانیا ورځ پاڼه کی یی لیکلی دی. ښاغلی مارک کاکزویسکی (Mark Kuczewski) په مقالو کی یی د یو پرته د لکښت فلم په اړه یی په نامه د (ژوند د یو چا سره) یی او تجربی یی د انکس فلم تارنما سره خبری یی کړی دی. 

د مارک مقالی د د نن اسپلادنګ (Splading)  ورځ پاڼه کی

(http://www.spaldingtoday.co.uk/news/community/features/the-reel-world-of-filmmaker-mark-kuczewski-1-5276771)

که تاسو د انکس فلم تارنما  یو قدیمی کاربر او یا نوی کاربر یاست کولی شی د دغو نه د ښو نمونو په توکه د انکس فلم تارنما فلمونو په اړه استفاده وکړی او د هغو نه کټه واخلی. په دغه اړه هر ډول سوال مو چی درلود زموږ سره په اړیکه شی او یا هم په لاندی کی پیغام کښښدی.

زما د مقالو پاڼو او انکس فلم تارنما سره غړی شی ترڅو چی وروستنی مقالی د لاس نه ورنکړی.

جنیفر بورن(Jennifer Bourne) 
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160