د زده کونکو ډیره مینه د ډیجیتالی زده کړی سره په منځنی آسیا کی

Posted on at


:ګرانو زده کونکو


وروسته د لوی اختر نه او یوه اونۍ تیریدل د رخصتیو نه او شاته پاتیکیدل د درسو نه په شنبه ورځی باندی درسونه پیل شو. او زده کونکو د کامله مینی سره درسونو ته یی ادامه ورکړله. او په دغه اونۍ کی د پوهحنی له خوا نه په ټولو ښوونځیو کی د درسونو سسالۍ برګزاره شوی چی ټول زده کونکی سیالویو ته چمتوالی نیسی. او په دغه اونۍ کی زده کونکو انټرنټ یی زده کړلو. چی د یولسم ټولکی زده کونکو مینه د د نورو ټولکیو نسبت باندی ډیر وو. هغه ټولکیو زده کونکو چی لږ مینه یی د نورو ټولکیو نسبت باندی د انترنټ سره ښودله٫ ځکه دوی د انترنت سر تر اوسه آشنا شوی نه دی٫ او لاسرسنی یی د انترنت سره لږ دی. او د دولسم ټولکی زده کونکی په دی خاطر چی کانکور آزموینی ته یی چمتوالی نیولو دومره توجه یی د انترنټ او کامپیوټر سره ندرلودله. او د یولسم ټولکیو مابینځ کی د یولسم(ج) او یولسم(الف) ډیره او ښه فعالیت یی د انترنټ او کامپیوټر سره په انکس فلم کی درلودله.چی د یولسم (الف) ټولکی زده کونکی په انکس فلم کی سایت کی د ټولو ټولکیو نه ډیر فعالیت درلودلو. چی د دغه ټولکی ډیر زده کونکی نوم لیکل شوی دی. او خپلی مقالی په ډیره ښه مینه والی باندی په دغه سایتونو کی په ګډون کښښدی. هغه زده کونکی چی د انترنټ٫ کامپیوټر او انکس فلم سایتو سره لری٫ مریم او رویا دی. چی پیسی یی په انکس فلم سایتو کی د نورو زده کونکو نسبت باندی ډیر دی. د کامپیوټر او انترنټ زده کړه په ښه توکه تیریږی. او درسونه په ښوونځی کی په ډیره ښه توکه مخته ځی. او هم په دی خاطر چی د کلنی آزموینی نیږدی دی ښوونکی د آزموینی لپاره د زده کونکو نه آزمون نیسی چی دوی ډیر آزموینی ته چمتو اوسی. 
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160