د انکس فلم پرمختک په منځنی آسیا کی٫ اړیکی پرته د مرز نه

Posted on at


ګرانو زده کونکو:


څرنکه چی په جریان کی یاست انکس فلم یوه اجتماعی شبکه ده چی ډیر زده کونکی یی جذب کړی دی. لکه: که څوک کوم معلومات لری کولی شی د انکس فلم اجتماعی شبکه کی یی کښښدی او نور د هغو نه کار واخلی. انکس فلم سبب کیږی هغه څوک چی بلاګ لیکلو ته مینه لری٫ په د انکس فلم اجتماعی شبکو کی یی په ګډون کښښدی. ځکه دا ډول شبکی هغو کسانو ته دی چی کولی شی خپل استعدادونه آشکار کړی.او هم انکس فلم سبب شوی دی هغه میندی چی نشی کولی شی د کور نه د باندی کار وکړی٫ او یا د هم د کورنۍ له خوا نه اجازه نه لری٬ کولی په خپل کور کی په خاصه مینه باندی د انکس فلم له طریقه کار وکړی. او پیسی لاسته راوړی او هم کولی شی خپل کورنۍ اقتصاد ته فکر وکړی. هر څومره چی خپل بلاګونه ډیر کړی او خاص امیتاز پورته یوسی او ډیر پیسی د انکس فلم نورو کارمندانو لاسته راوړی. او دا یو ښه وخت د افغانستان خلکو په خصوصه توکه د افغان نجونو او مېرمنو ته دی.یو شمیر ډیر خلک په افغانستان کی شته دی چی استعدادونه یی ډیر پورته دی٫ مګر نشی کولی چا ته یی ووایی. او دا یوه ښه لاره او ښه وخت د افغانستان خلکو لپاره دی. او هم هغه خلک چی کوم معلومات د هره موضوع په اړه وغواړی٫ کولی شی د انکس فلم شبکه کی یی ولټوی او خپله موضوع وموندی.


ځکه متفاوته خلک په انکس فلم کی کار کوی او مختلفه موضوع ګانی په کی شته دی. او هغه څوک چی فوق العاده استعداد ولری کولی شی د دغه وخت نه خپلی .کټی لپاره استفاده واخلی
About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160