ماهیگیری از کی معمول شد

Posted on atاگر برای برخی از ساحل نشینان صید ماهی در روز های تعطیلی وسیله ساده ای برای سرگرمی به حساب می آید ،ولی برای عده ای از مردم جهان چه در گذشته و چه در زمان حال وسیله امرار معاش محسوب میشود و برای کشور ها امروزه ماهیگیری یک امر حیاتی است ،و اهمیت صنعتی و اقتصادی و تجارتی دارد .


طوریکه در تاریخ میخوانیم ،در زمان های بسیار قدیم صید ماهی در دریا سیاه برای نفیقی ها و یونانی ها مقام اول در کسب درآمد داشته است .


و برای امپراطوری روم نیز صید ماهی اهمیت زیادی داشت.امروزه هم ماهیگیری بخش بزرگی از درآمد کشور جاپان را تشکیل میدهد ،و انگلستان هم از این راه منافع سرشاری را بدست میآورد.چین نیز بعد از جاپان وانگلستان مقام سوم را ازاین نظر دارد .اکثر تأسیسات ماهیگیری امروزه به کشتی های بخار و تجهیزات مدرن مجهز هستند.


امروزه ماهی را معمولا به صورت تازه و یخ زده و نمک زده و خشک روانه بازار مکنند. ولی کنسر و ساختن ماهی روش اصلی کشور های مترقی است علاوه بر کنسر ماهی ،خوراک هایی از ماهی برای تغذیه مرغ و دام تهیه میشود.  سریشم و کود نیز از ضایعات ماهی بدست میآید .


ماهیگیری صنعت بزرگ و وسیع را در جهان بوجود آورده است ،که منافع بزرگی برای دولت و مردم کشورها به همراه دارد. About the author

Aziztokhi

Aziz Ahmad was born in Herat-Afghanistan. He is graduated from Soltan High school in 2010 From Herat City. Aziz is studying Computer Science field in a Higher Education University in Herat-Afghanistan Aziz Tokhi has ability to speak and write in these 3 language Dari, Pashto, English.

Subscribe 0
160