فلم نامه لیکنه او نامعلومه راتلونکه

Posted on at


ګرانو زده کوونکو:


هغه ګران زده کوونکی چی په دغه اونۍ د سناریو لیکلو او بلاګ لیکلو برخه کی په انکس فلم او اګزمر کی فعالیت درلودلو٬ ډیر ښه موفقه ول.


سناریو لیکل د افغان سیتادل شرکت له خوا نه د افغانستان- هرات ټولو ښوونځیو کی پرانیستل شوی دی. او هغه ټول زده کونکی چی د افغان سیتادل شرکت پوښښ لاندی دی. د پروګرامونو زده کولو به حال کی دی او یو شمیر ډیر زده کونکی د فلم نامه لیکلو باندی بوخت دی او دیر خوشاله دی چی داسی ډول کورسونه دوی ته آمده شوی دی ترڅو چی وکولی شی خپل نظرونه او اندیشی نورو ته ورسوی.سناریو لکنه په هرات ولایت کی په خاصه توکه د هرات ښوونځیو کی د پرمختک په حال کی دی چی زده کونکی د ډیره مینه سره د سناریو لیکلو ټولکیو کی ګډون کوی. ترڅو چی وکولی شی هغه هدف چی لری په سناریو لیکلو کی یی بیان کړی.


یو شمیر ډیر زموږ ګران زده کونکی چی ډیره مینه یی د دغه کورسونو سره درلودله ګډون یی ونیولو او د مجربه ښوونکو له خوا نه درس ورکول کیږی او ځینی زده کوونکو خپلی فلم نامی یی ولیکلی او په اګزامر فلم سایت کی یی کیښودلی او د هغو له خوا نه یی په انکس فلم کی کیښودلی او د انکس فلم سایت له طریقه یی په ګډون کښښدی.سناریو٬ ځیره ده. اټکل نه دی٬ سناریو هغه معلومات دی چی د راتلونکی سره مرتبطه دی. راتلونکه نامعلومه ده او سناریو٬ فکر کولو د نامعلومو په اړه موږ ته راکوی چی د همداغه نامعلومو په اړه فکر وکړ. او هغه فرضونه چی زموږ پښی او فکر یی بسته کړی خلاص یی کړو او وکولی شو هغه ستونزی چی موږ نړی پریښانه کوی وپیږنو. او هم د راتلونکی نه پوهیدل دا مانا نه ورکوی چی لاس پر لاس باندی کښنو. ځینی فکر کوی چی راتلونکه دومره نامعلومه ده چی سبا کړلو ته یی باید اقدام وکړو٬ مګر زموږ اقدامات باید د امکاناتو پیږندنی پایی پر اساس اوسی چی د بدلون لپاره شته دی او نن کولی شو هغه وپیږنو.فوزیه نوریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160